Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Plonowanie mieszanek lucerny z trawami – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Plonowanie mieszanek lucerny z trawami


Print Friendly, PDF & Email

W produkcji pasz objętościowych na gruntach ornych duże znaczenie powinna odgrywać lucerna, która jest jedną z najwartościowszych roślin pastewnych w naszej strefie klimatycznej. Wysokobiałkowe pasze z lucerny charakteryzuje korzystny skład mineralny, zawartość aminokwasów egzogennych, soli mineralnych, mikroelemenów i witamin. Oszczędności w nawożeniu azotowym oraz pozostawienie dużej masy resztek pożniwnych zasobnych w składniki pokarmowe czynią tę roślinę bardzo pożądaną w płodozmianie (szczególnie w naszym województwie o dużym udziale zbóż w strukturze zasiewów).

Większe znaczenie w warunkach woj. podlaskiego powinny mieć jednak mieszanki lucerny z trawami. Uprawa ich dostarcza wyższych plonów paszy niż wysiew oddzielnie lucerny bądź traw. Pasza uzyskana z mieszanek ma bardziej urozmaicony skład chemiczny a tym samym wyższą wartość żywieniową. Mieszanki lucerny z trawami dostarczają wartościowej paszy dla przeżuwaczy (bydło, owca), nie mogą być stosowane w żywieniu zwierząt jednożołądkowych (trzoda chlewna i drób) z uwagi na wyższą zawartość włókna.

Pod uprawę lucerny z trawami należy przeznaczyć gleby kompleksów pszennych ale również kompleksu żytniego bardzo dobrego (klasa IIIb i IVa) i żytniego dobrego (kl IVb i IVa) w warunkach gdy pH gleby jest zbliżone do obojętnego.

Mieszanki te powinne być uprawiane w zmianowaniu na 2-3-letnie użytkowanie. Najlepszym stanowiskiem dla mieszanek są okopowe na oborniku, ale też zboża.

Dział Doświadczalnictwa Terenowego PODR rozpoczął prowadzenie doświadczeń, których celem jest ocena plonowania, trwałości i wartości pokarmowej wielogatunkowych mieszanek lucerny z kupkówką pospolitą, kostrzewą łąkową i festulolium (krzyżówka życicy wielokwiatowej z kostrzewą łąkową) przy zastosowaniu dwóch poziomów nawożenia azotem. Obiektem badań są 2 mieszanki lucerny (odmiana Kometa) z trawami:
1. lucerna 50% + kupkówka pospolita 40% + festulolium 10%
2. lucerna 50% + kostrzewa łąkowa 40% + festulolium 10%
przy dwóch poziomach nawożenia azotem – 40 kg N/ha i 100 kg N/ha.

Potrzeba prowadzenia tych badań w naszym województwie wynika z faktu dużego udziału zbóż w strukturze zasiewów (poprawienie płodozmianu) oraz ze stale rozwijającej się hodowli bydła, która wymaga wysokojakościowych pasz.

Uzyskany łączny plon siana w t/ha I i II pokosu w roku 2004 średnio z 5 doświadczeń przedstawia tabela.

nawożenie N
lucerna + kupkówka
+ festulolium
lucerna + kostrzewa
+ festulolium
N – 40
9,2
8,9
N – 100
10,6
10,1

Zbiory III pokosu traw i wstępne pomiary wskazują, że plony będą wahały się od 10 t/ha z.m. do 17 t/ha z.m. (ok 2,0-3,5 t/ha siana).

Uprawa lucerny w mieszankach dwugatunkowych z trawami powinna być korzystniejsza ze względu na wyższy i jakościowo lepszy plon oraz mniejsze wymagania nawożenia w porównaniu do zasiewów traw.

mgr inż. Jerzy Kuźmicki