Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa


Print Friendly, PDF & Email

Nowy szkodnik kukurydzy w Europie stwierdzony po raz pierwszy w Jugosławii w roku 1992. W latach 1994/95 zaatakował w tym kraju około 400 tys. hektarów kukurydzy. Źródła podają, że w ciągu dnia chrząszcz może przelecieć 30 do 40 km, a w ciągu roku może poszerzyć swój zakres o 60 do 100 km. Może też być przeniesiony różnymi środkami transportu w dowolne miejsce. Ponieważ chrząszcz jest już w Czechach, Słowacji i na Ukrainie należy być przygotowanym na jego pojawienie się w Polsce i w naszym województwie. Szkody wyrządzane przez tego szkodnika dochodzą do 90% w przypadku uprawy kukurydzy w monokulturze, gdyż zwalczanie jego jest bardzo trudne. Ponieważ kukurydza ma w naszym województwie bardzo duże znaczenie gospodarcze trzeba już w tej chwili podejmować wszelkie środki ochronne.

Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa jest szkodnikiem kwarantannowym podlegającym obowiązkowi zwalczania.

Każdy kto nabędzie informację o podejrzeniu wystąpienia szkodnika ma obowiązek zawiadomienia o tym Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (tel. 085 652-11-54) lub wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

Najważniejsze informacje umożliwiające rozpoznanie szkodnika i objawy żerowania:
Szkodnik występuje przede wszystkim na kukurydzy ale może wystąpić na trawach, złożonych, strączkowych, dyniowatych.

Chrząszcze obu płci mają barwę od żółtej do zielonej. Pokrywy posiadają po bokach po jednym czarnym pasku. Samica ma długość 4,2-6,8 mm, samiec 4,4-6,6 mm. Żerują na liściach, wiechach a później na znamionach słupków kwiatów kukurydzy. Liście są zjadane częściowo lub w całości. Uszkodzenie znamion kukurydzy powoduje obniżenie liczby zapylonych kwiatów, przez co kolby są niewielkie, a niekiedy zniekształcone i zawierają małą liczbę nasion, które mogą być zdeformowane.

Larwy bezpośrednio po wylęgu mają 1,2 mm długości, a ostatecznie dorastają do około 13 mm. Ciało larw jest wysmukłe i pomarszczone, barwy białej lub kremowej, z wyrażną ciemniejszą głową. Larwy uszkadzają korzenie. Wierzchołki porażonych korzeni stają się brązowe, a wewnątrz korzeni widoczne są chodniki wygryzione przez larwy. Uszkodzone korzenie zasiedlane są przez różne patogeny, co przyczynia się do gnicia korzeni. Następuje ograniczenie pobierania wody i substancji mineralnych przez roślinę. Skutkiem tego jest zahamowanie wzrostu i więdnięcie roślin, zniekształcenie pędów i wyleganie. Przy silnym porażeniu rośliny można łatwo wyciągnąć z gleby.

Biologia. Szkodnik ma tylko jedno pokolenie w ciągu roku. Zimuje w glebie w stadium jaja. Wylęg z jaj następuje w maju lub czerwcu, a wylęgłe larwy dostają się do korzeni kukurydzy. W początkach lipca następuje przepoczwarczenie się larw, a wylot chrząszczy następuje pod koniec lipca lub na początku sierpnia. Chrząszcze żerują na kukurydzy a w sierpniu i wrześniu samice składają do gleby jaja w grupach w pobliżu korzeni kukurydzy. Jedna samica składa ok. 1000 sztuk jaj o barwie żółtawo białej wielkości 0,5 mm. Stadium jaja jest doskonale przystosowane do niskich temperatur. Jeśli w następnym roku na polu pojawi się ponownie kukurydza nasilenie szkodnika jest gwałtowne. Jeśli wylęgłe larwy nie znajdą kukurydzy giną a szkodnik może przetrwać jedynie w małych ilościach na innych gatunkach roślin.

Apelujemy do rolników – plantatorów kukurydzy do włączenia się w działania pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa zmierzające do wczesnego wykrycia szkodnika i uniemożliwienia jego rozprzestrzeniania się.

mgr inż. Tadeusz Puścian
Opracowano na podstawie materiałów WIIORiN w Białymstoku i materiałów PZPK w Poznaniu.