Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Szacunkowy plon kukurydzy w 2017 roku – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Szacunkowy plon kukurydzy w 2017 roku


Print Friendly, PDF & Email

Kukurydza jako roślina jest ważnym gatunkiem w rolnictwie, stanowi bowiem podstawowe źródło paszy objętościowej dla przeżuwaczy oraz ważny komponent w produkcji pasz treściwych. W ostatnich latach jest również wykorzystywana do produkcji energii (biogaz, bioetanol). W województwie podlaskim następuje ciągły wzrost areału uprawy kukurydzy na kiszonkę. Kukurydza kiszonkowa wśród pozostałych roślin pastewnych ma największy udział w strukturze zasiewów gruntów ornych, który w roku ubiegłym w naszym województwie wyniósł 55,5%. Z kolei powierzchnia uprawy kukurydzy ziarnowej ustabilizowała się, a w ostatnim roku lekko wzrosła. Prognozy wskazują na to, iż kukurydzy ziarnowej w naszym województwie będzie przybywać, gdyż stanowi ona cenną paszę w żywieniu bydła. Uzasadnione jest bowiem zwiększenie udziału ziarna w mieszankach pasz treściwych, szczególnie przy intensywnej produkcji, ze względu na wysoką koncentrację energii oraz korzystny dla produkcji mleka sposób trawienia skrobi kukurydzianej przez bydło.
Z aktualnych szacunków wynika, iż powierzchnia uprawy kukurydzy na zielonkę w stosunku do roku 2016 zwiększyła się o ok. 5% i wyniosła ok. 121 250 ha. Natomiast powierzchnia kukurydzy na ziarno zwiększyła się o ok. 7% w porównaniu do minionego roku i szacowana jest na ok. 17 150 ha. Wzrost powierzchni uprawy kukurydzy na zielonkę związany jest ze zmianą kierunku produkcji z hodowli trzody chlewnej na bydło opasowe w gospodarstwach nie mogących spełniać kryteriów bioasekuracji, w związku z występującą chorobą ASF oraz dobrą koniunkturą w hodowli bydła mlecznego. Z kolei zwiększający się areał kukurydzy ziarnowej spowodowany jest wzrostem zapotrzebowania na te ziarno w żywieniu bydła.
Tegoroczna zimna wiosna, gdzie w miesiącu kwietniu średnia temperatura powietrza wyniosła zaledwie 6,5oC, połączona z dużymi opadami deszczu (68 mm) spowodowała, iż większość rolników siew kukurydzy wykonała w terminie późniejszym, niż w latach ubiegłych. Kukurydza w większości przypadków została zasiana w II dekadzie maja, gdyż ilość opadów zmalała do 3,5 mm a na termometrach pojawiło się ok. 13-15oC. Wschody kukurydzy nastąpiły dopiero w I dekadzie czerwca, do czego przyczynił się powolny wzrost temperatury powietrza w ostatniej dekadzie maja. Podczas wschodów kukurydzy na wielu plantacjach wystąpiło duże zachwaszczenie, spowodowane wystąpieniem zbyt niskich temperatur i małej wilgotności powierzchniowej warstwy gleby, podczas stosowania doglebowych herbicydów. II dekada oraz początek III dekady czerwca spowolniły wzrost i rozwój kukurydzy na skutek niskiej ilości opadów połączonych z temperaturą powietrza poniżej 20oC. Okresem w którym roślina nadrabiała zaległości był koniec czerwca i I dekada lipca, gdzie na pomoc przyszły obfite opady deszczu. Sytuacja ta uległa jeszcze znaczniejszej poprawie w okresie od III dekady lipca do II dekady sierpnia dzięki dużym opadom wynoszącym w sumie 79 mm i utrzymującej się wyższej temperaturze powietrza, już powyżej 20oC. Koniec sierpnia przyniósł spadek temperatury i opadów, lecz to nie wpłynęło na ilość i jakość plonów, ponieważ kukurydza była już po okresie wiechowania.
Okres zbioru kukurydzy był utrudniony, na co wpływały częste i obfite opady deszczu. Problem z poruszaniem się na wilgotnej glebie miał ciężki sprzęt rolniczy. Kukurydza zbierana na ziarno charakteryzowała się wysoką wilgotnością wynoszącą 35-40%. Zbiór kukurydzy na zielonkę rozpoczął się najwcześniej w III dekadzie sierpnia w powiecie wysokomazowieckim, gdyż na tym powiecie wystąpił opad gradu, który w znacznym stopniu zniszczył rośliny kukurydzy i rolnicy zmuszeni zostali do wcześniejszego zbioru. Na pozostałym terenie zbiór zielonki rozpoczął się z początkiem II dekady września.
Według szacunków w roku 2017 plon kukurydzy na zielonkę wyniósł średnio ok. 575 dt/ha i jest wyższy o 6% w stosunku do roku 2016. Plon kukurydzy przeznaczonej na ziarno szacuje się średnio na ok. 79,5 dt/ha, przy wilgotności wynoszącej ok. 34%
i porównując do roku ubiegłego jest on wyższy o 8%.
Najwyższe plony kukurydzy na zielonkę, zbierali rolnicy z powiatu białostockiego, hajnowskiego, siemiatyckiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego, a najsłabiej wypadł powiat bielski, moniecki, sejneński i sokólski. Kukurydza na ziarno najlepiej plonowała w powiecie bielskim, monieckim, siemiatyckim, sokólskim, wysokomazowieckim i zambrowskim, a najsłabszy plon wystąpił w powiatach: augustowskim, hajnowskim i sejneńskim.

 

Krzysztof  Kulik