Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Szacunkowy plon kukurydzy w 2016 roku – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Szacunkowy plon kukurydzy w 2016 roku


Print Friendly, PDF & Email

Kukurydza należy do najbardziej wydajnych roślin uprawnych. Koszt wyprodukowania 1 jednostki energetycznej w kiszonce z kukurydzy należy do najniższych, a tańsze mogą być tylko pasze z trwałych użytków zielonych. W województwie podlaskim kukurydza odgrywa duże znaczenie jako pasza energetyczna w żywieniu zwierząt gospodarskich a zwłaszcza bydła mlecznego. Wśród roślin pastewnych ma największy udział w strukturze zasiewów gruntów ornych, który w roku ubiegłym wyniósł 55%. Zachętą do uprawy kukurydzy jest fakt, iż roślina ta nie ma specjalnych wymagań co do przedplonu i można ją uprawiać w monokulturze przez kilka lat. Zachodzące zmiany klimatyczne a szczególnie wzrost średniej rocznej temperatury powietrza oraz dostępność dużego wyboru nasion odmian kukurydzy spowodowało to, iż rolnicy w naszym województwie uprawiają kukurydze również na ziarno.

Z aktualnych szacunków wynika, iż powierzchnia uprawy kukurydzy na zielonkę ustabilizowała się i w stosunku do roku 2015 jest na tym samym poziomie. Natomiast powierzchnia kukurydzy na ziarno zwiększyła się o ok. 5% w porównaniu do minionego roku i szacowana jest na ok. 25 485 ha. Tegoroczny wzrost powierzchni uprawy kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno powiązany jest z wiosennymi odsiewami zbóż ozimych i rzepaku, które źle przezimowały i nie rokowały opłacalności uprawy. Zachętą do zwiększenia zasiewów kukurydzy ziarnowej była jej opłacalność ze sprzedaży w roku 2015 oraz rosnące zapotrzebowanie na cele paszowe.

Wczesna wiosna i szybki wzrost temperatury powietrza połączony z niskimi opadami, które w I dekadzie kwietnia wyniosły tylko 3,5 mm spowodowało to, iż rolnicy zdecydowali się na rozpoczęcie siewów kukurydzy już w II dekadzie kwietnia, w terminie dużo wcześniejszym niż zwykle. Wyhamowanie w III dekadzie średniej temperatury do 6,6oC a tym samym ochłodzenie wierzchniej warstwy gleby opóźniło wschody i początkowy wzrost kukurydzy. Sytuacja uległa znacznej poprawie w maju, gdzie średnia temperatura wyniosła 14,9oC a miesięczna suma opadu dochodziła do 58 mm. Stopniowy wzrost ilości opadu i temperatury powietrza w czerwcu oraz lipcu korzystnie wpłynął na wzrost i rozwój kukurydzy a tym samym na pobieranie składników pokarmowych z gleby oraz z nawożenia dolistnego. Występujący w tym okresie krótki niedobór wody (III dekada czerwca) nie wpłynął znacząco na plonowanie roślin, jedynie w części gospodarstw dotkniętych anomaliami pogodowymi (huragan, grad, deszcz nawalny) dał się odczuć spadek plonowania. Miesiąc sierpień przyniósł spadek w ilości opadów w odniesieniu do lipca o 21,5 mm oraz zmniejszenie średniej temperatury powietrza o 1,5oC, co nie wpłynęło na ilość i jakość plonu kukurydzy, gdyż była ona już po okresie wiechowania.

Okres zbioru kukurydzy na zielonkę był wyjątkowo dobry, na co wpłynęły korzystne warunki pogodowe i rozpoczął się on w I dekadzie września, z wyjątkiem powiatu łomżyńskiego i siemiatyckiego, gdzie rolnicy w III dekadzie sierpnia zdecydowali się na wcześniejszy zbiór.

Według szacunków w roku 2016 plon kukurydzy na zielonkę wynosi średnio ok. 540 dt/ha i jest wyższy o 30% w stosunku do roku 2015. Plon kukurydzy przeznaczonej na ziarno szacowany jest na ok. 95 dt/ha, przy wilgotności wynoszącej ok. 32% i porównując do roku ubiegłego jest on wyższy o 61%.

Najwyższe plony kukurydzy na zielonkę, zbierali rolnicy z powiatu grajewskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego i wysokomazowieckiego, a najsłabiej wypadł powiat kolneński i sejneński. Kukurydza na ziarno najlepiej plonowała w powiecie monieckim, sokólskim i zambrowskim, a najsłabszy plon wystąpił w powiatach: grajewskim, hajnowskim i siemiatyckim.

Krzysztof Kulik