Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Ochrona organizmów pożytecznych – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Ochrona organizmów pożytecznych


Print Friendly, PDF & Email

Ochrona organizmów pożytecznych

Zabiegi chemiczne w ochronie roślin powinny zostać poprzedzone działaniami ograniczającymi zużycie środków ochrony roślin

Środowisko rolnicze gromadzi olbrzymią liczbę gatunków organizmów pożytecznych. Są to owady zapylające jak i organizmy ograniczające liczebność agrofagów. Ochrona gatunków pożytecznych w integrowanej ochronie roślin polega na:

-rezygnacji z zabiegu, jeżeli pojawią się nieliczne szkodniki i towarzyszą im gatunki pożyteczne. Gdy jednak zabieg jest konieczny należy go ograniczyć do pasów brzegowych. W nielicznych przypadkach można stosować wysiew roślin pułapkowych, które zasiedlają szkodniki i wówczas można je zwalczać;

-selektywnym stosowaniu środków, które działają pożytecznie na gatunki;

-dobrej znajomości momentu pojawienia się gatunków pożytecznych. Zabieg wykonuje się wówczas przed ich wystąpieniem na plantacji.

Jednym z ważnych działań, mających na celu zwiększenie roli drapieżników i pasożytów w ograniczeniu liczebności szkodników, jest wzbogacenie oporu środowiska poprzez zwiększenie różnorodności agrocenoz, tworzenie infrastruktury ekologicznej obejmującej miedze, zadrzewienia śródpolne, zakrzaczenia i oczka wodne.

Występowanie dzikich ostoi (zbiorowisk kwitnących) zapewnia zapotrzebowanie bytowe dla wrogów naturalnych, poprzez dostarczenie bazy pokarmowej, zapewnienia schronienia oraz stworzenia prawidłowych, naturalnych warunków do rozwoju.

Zwiększaniu populacji organizmów pożytecznych sprzyja również uprawa roślin miododajnych, zarówno jako wsiewki, jak i upraw współrzędnych paszowych.

Prawidłowa gospodarka zimowa, dokarmianie ptaków, stwarzanie dobrych warunków do bytowania, pozwala na zwiększenie populacji ptaków owadożernych.

Stosowanie nawożenia organicznego zwiększa nie tylko ilość substancji próchniczej, ale również wzbogaca glebę w korzystną mikroflorę.

Znajomość agrofagów wymaga od rolnika znacznie większej wiedzy niż ochrona tradycyjna. Rolnik powinien wiedzieć kiedy i jakie agrofagi mogą występować na uprawianych roślinach, znać ich biologię, cykl rozwojowy i źródła zagrożenia.

Bardzo ważnym elementem produkcji rolniczej, w ramach integrowanej ochrony roślin, jest monitoring plantacji. Decyzje o wykonaniu zabiegów ochrony roślin powinny być podejmowane w oparciu o monitoring występowania organizmów szkodliwych, z uwzględnieniem progów ekonomicznej szkodliwości. Celem monitoringu jest ciągła obserwacja zmian zachodzących podczas całego okresu wegetacji i pozyskiwanie informacji na temat możliwych zagrożeń przez choroby, szkodniki i chwasty. Jest to istotne ze względu na to, iż wiele agrofagów powstaje i rozprzestrzenia się pod wpływem określonych warunków temperaturowych i wilgotnościowych. Obserwacje prowadzimy wybraną formą monitoringu, od najprostszych lustracji wzrokowych poprzez tablice lepowe, metodę „żółtych naczyń”, czerpakowanie czy pułapki feromonowe.

Ochrona zapylaczy jest obligatoryjna w integrowanej ochronie roślin. Na stronie internetowej ministerstwa rolnictwa (www.minrol.gov.pl) dostępne są ekspertyzy pod tytułem „Ochrona zapylaczy podczas stosowania środków ochrony roślin” w postaci wskazówek dla rolnika, poradnika dla doradcy oraz materiału filmowego. Opracowane materiały uwzględniają
m.in. możliwość wspierania rozwoju zapylaczy w środowisku rolniczym, właściwą agrotechnikę i niechemiczne metody ochrony roślin, ochronę owadów zapylających i stworzenie warunków sprzyjających ich rozwojowi, obserwację organizmów zapylających, zasady podejmowania decyzji o chemicznych zabiegach ochrony roślin oraz właściwy dobór chemicznych środków ochrony z uwzględnieniem zagrożeń.

Jarosław Karp

Literatura:

1.Integrowana ochrona roślin w zarysie, Poznań 2012

2.Ekspertyza Dobra praktyka ochrony roślin Ochrona zapylaczy podczas stosowania środków ochrony roślin, www.minrol.gov.pl