Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Nowe wyzwanie na nowy rok czyli Integrowana ochrona roślin. – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Nowe wyzwanie na nowy rok czyli Integrowana ochrona roślin.


Print Friendly, PDF & Email

Najistotniejsze informacje dotyczące Integrowanej Ochrony Roślin znajdują się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem:

http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin

 

Nowe wyzwanie na nowy rok czyli Integrowana ochrona roślin.

            Według definicji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi integrowana ochrona roślin jest to sposób ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, polegający na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w celu zminimalizowania zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska

            Zgodnie z postanowieniami art. 14 dyrektywy PE i Rady 2009/128/WE oraz rozporządzenia nr 1107/2009 od dnia 1 stycznia 2014 r. zaczną obowiązywać na terenie naszego kraju zasady integrowanej ochrony roślin, które będą musiały być przestrzegane przez wszystkich profesjonalnych użytkowników pestycydów. Wymogi integrowanej ochrony roślin określa załącznik III do dyrektywy 2009/128/WE. Stosowanie ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin w Polsce uregulowane zostało przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455) oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin (Dz. U. poz. 505).

            W niniejszym artykule postaram się przybliżyć najistotniejsze elementy jakie wchodzą w skład Integrowanej Ochrony Roślin. Po pierwsze metody fizyczne, biologiczne i inne niechemiczne należy stosować jako priorytetowe w stosunku do metod chemicznych, pod warunkiem jednak, że one również zapewniają optymalną ochronę przed szkodliwymi patogenami. Istotnym elementem stanie się profilaktyka, czyli zapobieganie występowaniu organizmów szkodliwych, zgodnie ze starą maksymą, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Osiągnięte ma być to poprzez :

1.Stosowanie odpowiedniego płodozmianu.

2.Optymalną dla danej uprawy agrotechnikę dostosowaną do warunków agrometeorologicznych.

3.Wybieranie do siewu odmian najbardziej odpornych lub tolerancyjnych, a przede wszystkim używanie materiału siewnego i nasadzeniowego poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie.

5.Zrównoważone nawożenie oparte przede wszystkim na uregulowaniu odczynu glebowego (wapnowanie) i potrzebach pokarmowych roślin oraz zasobności gleby.

6.Uregulowanie i stworzenie odpowiednich stosunków wodnych poprzez usprawnienie, lub budowę systemów irygacyjnych.

7.Zapobieganie introdukcji szkodliwych organizmów.

8.Zwrócenie bacznej uwagi na organizmy pożyteczne, ich ochronę oraz stworzenie sprzyjających warunków dla ich występowania. W wypadku konieczności stosowania pestycydów dokonując wyboru środków ochrony roślin należy zwrócić uwagę na ich selektywność.

9.W celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się organizmów szkodliwych regularne czyszczenie sprzętu oraz maszyn używanych w uprawie roślin, czyli stosowanie środków higieny fitosanitarnej.

10.Ze względu na możliwość uodpornienia się patogenów chorobotwórczych zaleca się stosowanie środków ochrony roślin maksymalnie minimalizujących ryzyko uodpornienia się organizmów szkodliwych poprzez stosownie pestycydów o różnych mechanizmach działania.

  Istotną zasadą obowiązującą w integrowanej ochronie roślin jest fakt, że decyzji o wykonaniu zabiegów powinny być podejmowane w oparciu o monitoring występowania organizmów szkodliwych, z uwzględnieniem progów ekonomicznej szkodliwości. Efekty stosowania powyższej ochrony powinny być sprawdzane przy pomocy ewidencji zabiegów oraz działań monitorujących.

            Ponadto stosowanie chemicznych środków ochrony roślin powinno odbywać się przy pomocy możliwie minimalnych dawek, w optymalnych terminach i jedynie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych z baczną uwagą na staranność i precyzję wykonania zabiegów. Elementem zapewniającym spełnienie powyższych wymogów będzie używanie jedynie sprzętu sprawnego technicznie, przebadanego i obsługiwanego przez przeszkolonych operatorów.

         W integrowanej ochronie do dyspozycji rolnika, a także doradcy przeznaczone są trzy podstawowe narzędzia pozwalające pomóc w podjęciu decyzji o zastosowaniu i wyborze min. ilości , formy czy też terminu ochrony roślin, i są to:

1.Metodyki integrowanej ochrony roślin poszczególnych upraw.

2.Progi ekonomicznej szkodliwości patogenów, które określają, kiedy stosowanie chemicznej ochrony roślin staje się ekonomicznie opłacalne, tzn. przy jakiej liczebności organizmu szkodliwego dla roślin straty, jakie może on spowodować, przewyższają koszty jego chemicznego zwalczania.

3.Systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin, bazujące na znajomości biologii organizmów szkodliwych, wskazujące optymalny termin wykonania chemicznych zabiegów ochrony roślin.

            Wszystkie te narzędzia i zasady w swym zamyśle mają przyczynić się do ograniczenia stosowania środków chemicznych w ochronie roślin do absolutnie niezbędnego minimum w celu osiągnięcia maksymalnie możliwego efektu w postaci zdrowego i nieskażonego plonu.

                                                                                                         

Andrzej Markowski