Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zasady Wzajemnej Zgodności w ochronie roślin. – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zasady Wzajemnej Zgodności w ochronie roślin.


Print Friendly, PDF & Email

Spełnienie Zasad Wzajemnej Zgodności obowiązuje rolników ubiegających się o:

  • płatności bezpośrednie do gruntów rolnych
  • dopłaty ONW (pomoc finansowa z tytułu gospodarowania na obszarach górskich lub innych terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania)
  • płatności z programu rolnośrodowiskowego
  • płatności z tytułu zalesiania gruntów

Gospodarstwa korzystające z płatności podlegają wyrywkowej kontroli.

Z dniem 1 stycznia 2011 roku rozpoczął się kolejny, drugi etap wdrażania Zasad Wzajemnej Zgodności z tzw. obszaru B. W tym obszarze uwzględniono: zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt, zgłaszanie niektórych zakaźnych chorób zwierząt oraz zdrowotność roślin.

W  Zasadach Wzajemnej Zgodności dotyczących zdrowotności roślin rolnicy są zobowiązani do przestrzegania wymogów związanych z ochroną roślin i stosowaniem środków ochrony roślin. Dotyczy wszystkich gospodarstwach stosujących środki ochrony roślin:

  • Osoba wykonująca zabiegi musi posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin. Takie zaświadczenie jest ważne przez 5 lat.
  • Sprzęt do wykonywania zabiegów ochrony roślin musi być sprawny technicznie,         a opryskiwacze muszą być atestowane co trzy lata. Potwierdzenie kontroli w formie znaku kontrolnego powinno być nalepione na opryskiwaczu.
  • Magazyn środków ochrony roślin lub wydzielone miejsce składowania środków ochrony roślin i opakowań po tych środkach powinno być zamknięte przed dostępem osób nieupoważnionych i znajdować się z dala od żywności i pasz. Przechowywanie środków ochrony roślin musi być zgodne z zaleceniami producenta zawartymi na etykiecie/instrukcji dołączonej do każdego środka ochrony roślin.
  • Stosowana dawka środka ochrony roślin musi być zgodna z etykietą/instrukcją stosowania, ściśle z podanymi na niej zaleceniami oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska.
  • Stosując środki ochrony roślin należy pamiętać o ochronie pszczół i innych organizmów pożytecznych.
  • W gospodarstwie jest prowadzona ewidencja stosowania środków ochrony roślin, którą należy przechowywać w gospodarstwie przez 2 lata od zabiegu.  W ewidencji czyli dokumencie który musi prowadzić każdy producent stosujący środki ochrony roślin muszą być zawarte następujące informacje: nazwa rośliny, produktu roślinnego lub przedmiotu, powierzchnia uprawy i magazynów, powierzchnia uprawy na której były wykonywane zabiegi ochrony, terminy zabiegów ochrony, nazwy stosowanych środków, dawki stosowanych środków oraz przyczyny stosowania środków.

Zachowanie wymogów zdrowotności roślin wiąże się  z przestrzeganiem zakazów i ograniczeń stosowania środków ochrony roślin. Dlatego można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu w Polsce i zawsze zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami. Nie można na przykład stosować środków dopuszczonych do obrotu do ochrony uprawy i w celu zwalczania patogenów nie wymienionych na etykiecie. Zabiegi trzeba wykonywać w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska, a więc bezwzględnie przestrzegać zalecanych okresów karencji i prewencji. Technologię ochrony roślin w gospodarstwie wprowadza się z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych,  hodowlanych lub integrowanej ochrony roślin. Dlatego każdy producent zanim zastosuje chemiczne środki ochrony roślin jest zobowiązany do zastosowania  w pierwszej kolejności metod naturalnych. Środki ochrony roślin na terenie otwartym można stosować, gdy prędkość wiatru nie przekracza 3 m/s. Miejsce stosowania środka ochrony roślin jest oddalone o co najmniej 5 m od krawędzi jezdni dróg publicznych, z wyłączeniem dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg gminnych,  powiatowych i o co najmniej 20 m od pasiek, plantacji roślin zielarskich, rezerwatów przyrody, parków narodowych, stanowisk roślin objętych ochroną gatunkową, wód powierzchniowych oraz od granicy wewnętrznego terenu ochrony strefy pośredniej ujęć wody.

W zakresie zdrowotności roślin kontrolowane są środki ochrony roślin stosowane  w gospodarstwie, a w szczególności, czy są one dopuszczone do obrotu w Polsce oraz czy są stosowane we właściwych dawkach. Kontrolą objęty jest stan techniczny sprzętu do wykonywania zabiegów ochrony roślin, sposób przechowywania środków ochrony roślin       i postępowanie z pustymi opakowaniami. Należy przypuszczać, że od okazania wymaganych zaświadczeń, atestu opryskiwacza, przedstawienia magazynu oraz prowadzonej ewidencji rozpoczynać się będzie kontrola. Organem odpowiedzialnym za kontrole wymogów wzajemnej zgodności w zakresie zdrowotności roślin jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Alina Maciąg