Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Wymogi Dobrej Kultury Rolnej a stosowanie środków ochrony roślin – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Wymogi Dobrej Kultury Rolnej a stosowanie środków ochrony roślin


Print Friendly, PDF & Email

Zalecenia i wymogi Dobrej Kultury Rolnej w zakresie stosowania środków ochrony roślin podstawę prawną znajdują w Ustawie o ochronie roślin uprawnych z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz.U. nr 11, poz. 94 z dnia 27 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami). Stosowanie się do tych wymogów jest bardzo ważne z punktu widzenia skuteczności i efektywności zabiegów ochrony roślin ale jeszcze ważniejsze z punktu widzenia ochrony środowiska. Zgodnie z wymogami DKR, chemiczne środki ochrony roślin powinny być stosowane jako uzupełnienie metod agrotechnicznych i biologicznych i tylko w przypadku, kiedy szkodliwość agrofaga (chwasty, choroby, szkodniki) przekracza próg ekonomicznej szkodliwości. Aby uniknąć niekorzystnych skutków stosowania chemicznych środków ochrony roślin dla środowiska naturalnego wykonawca zabiegów (rolnik) powinien pamiętać, że:

 • w gospodarstwach rolnych mogą być stosowane tylko środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania przepisami o ochronie roślin uprawnych lub o rolnictwie ekologicznym. Wykaz zamieszczany jest co roku w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej “Monitor Polski”. Informacja na ten temat znajduje się także na opakowaniu pestycydu,
 • środki ochrony roślin należy stosować wyłącznie do celów określonych w etykiecie – instrukcji stosowania i ściśle według podanych w niej zaleceń,
 • zabiegi chemicznej ochrony roślin powinny być wykonywane tylko sprawnym technicznie (atestowanym) opryskiwaczem, przez osoby posiadające aktualne zaświadczenie o przeszkoleniu w tym zakresie. Nie ma obowiązku atestacji opryskiwaczy ręcznych,
 • środki ochrony roślin na terenie otwartym można stosować jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 3 m/s, a miejsce stosowania środka jest oddalone co najmniej 5 m od dróg publicznych i co najmniej 20 m od budynków mieszkalnych i zabudowań inwentarskich, pasiek, upraw zielarskich, ogrodów działkowych, rezerwatów przyrody, wód powierzchniowych oraz od granicy wewnętrznego terenu ochrony strefy pośredniej źródeł i ujęć wód. W odległości mniejszej niż 20 m od ww. obiektów zabrania się też zakładania upraw wymagających intensywnego stosowania środków ochrony roślin,
 • przy stosowaniu środków ochrony roślin rolnicy zobowiązani są do przestrzegania okresów karencji i prewencji,
 • właściciele gruntów, na których wykonywane były zabiegi ochrony roślin zobowiązani są do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów oraz do jej przechowywania przez co najmniej dwa lata od dnia wykonania zabiegu. Ewidencja ta powinna obejmować:
  – nazwę rośliny, produktu roślinnego lub przedmiotu
  – powierzchnie uprawy roślin, lub obiektów magazynowych
  – powierzchnie, na których są wykonywane zabiegi ochrony roslin oraz terminy ich wykonywania
  – nazwy zastosowanych środków ochrony roślin i ich dawki
  – przyczyny zastosowania środków ochrony roślin

Działania kontrolne z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprawować będą ARiMR oraz Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Będą one polegały przede wszystkim na sprawdzeniu:

 • czy stosowane środki dopuszczone są do obrotu i stosowania
 • zaświadczenia o przeszkoleniu oraz aktualności atestu opryskiwacza ciągnikowego
 • sposobu i terminu stosowania środków ochrony roślin na podstawie prowadzonej przez rolnika ewidencji zabiegów oraz rachunków zakupu.

inż. Stanisław Dudziuk