Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Azot mineralny – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Azot mineralny


Print Friendly, PDF & Email

Ustalenie dawek azotu dla upraw polowych w okresie wiosny na podstawie badań zawartości azotu mineralnego: N-NH4 i N-NO3 w glebie.

Zawartość azotu mineralnego w glebie w okresie wczesnej wiosny jest podstawowym czynnikiem warunkującym dawki azotu dla roślin. Do oceny ilości azotu w glebie w kg Nmin/ha na konkretnym polu konieczne jest wykonanie badań laboratoryjnych próbek z 2 poziomów: 0-30 i 31-60 cm. Wyniki tych badań umożliwiają dokonanie korekty dawek azotu dla prognozowanego plonu, zalecanych w powszechnym doradztwie nawozowym, np. w “Zaleceniach nawozowych dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych” – instrukcja upowszechnieniowa nr 151 Puławy 2008.

Badania te wykonuje się tuż przed lub w okresie ruszenia wegetacji ozimin i przed wysiewem roślin jarych. Do oceny wyników badań w okresie wczesnej wiosny wykorzystuje się, opracowane przez IUNG-PIB w Puławach, przedziały zawartości azotu mineralnego w kg/ha w zależności od kategorii agronomicznej badanej gleby, które przedstawia tabela.

Zawartość azotu mineralnego w kg/ha w zależności od kategorii agronomicznej gleby

Kategoria agronomiczna gleby
Zawartość Nmin w glebie w kg/ha
– suma z poziomów: 0-30 i 31-60 cm
bardzo niska
niska
średnia
wysoka
bardzo wysoka
Bardzo lekka
Lekka
Średnia i ciężka
do 30
do 40
do 50
31-50
41-60
51-70
51-70
61-80
71-90
71-90
81-100
91-100
pow. 90
pow. 100
pow. 100

 

Jeśli wynik testu laboratoryjnego Nmin wykazuje wysoką lub bardzo wysoką zawartość składnika w glebie do głębokości 60 cm, to planowaną dawkę nawozów można zmniejszyć o różnicę pomiędzy zawartością Nmin stwierdzoną w glebie pobranej z pola i górną granicą zawartości śred­niej dla takiej gleby.

. W przypadku zawartości bardzo niskiej lub niskiej zalecaną dawkę N należy zwiększyć o różnicę pomiędzy dolną granicą zawartości śred­niej i oznaczoną ilością Nmin w glebie.

. Jeśli wynik testu mieści się w przedziale zawartości średniej, dawka N pozostaje bez zmian.
Przykład 1: Za pomocą testu Nmin w glebie średniej (do głębokości 60 cm) stwierdzono 50 kg N/ha.

Planowaną dawkę azotu należy zwiększyć o (71 kg N/ha – 50 kg N/ha) 21 kg N/ha.

Przykład 2: Zawartość Nmin w glebie lekkiej wynosi 110 kg N/ha. Dawkę azotu można zmniejszyć o (110 kg N/ha – 80 kg N/ha) 30 kg N/ha.

Jan Grabowski, Rafał Piszcz
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Białymstoku