Ochrona środowiska – od 2009 roku

- Ochrona dzikiego ptactwa i siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

- Ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne.

- Ochrona środowiska - w przypadku rolniczego wykorzystania osadów ściekowych.

- Ochrona wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.

Dobra kultura rolna – od 2009 roku

- Normy dotyczące dobrej kultury rolnej.

Identyfikacja i rejestracja zwierząt – od 2009 roku

- Wymogi w zakresie identyfikacji i rejestracji bydła.

- Wymogi w zakresie identyfikacji i rejestracji owiec i kóz.

- Wymogi w zakresie identyfikacji i rejestracji świń.

Zdrowie publiczne ludzi, zdrowie zwierząt, zdrowotność roślin – od 2011 roku

- Wymogi dotyczące ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

- Wymogi w zakresie zdrowotności roślin.

- Wymogi dotyczące ogólnych zasad i higieny produkcji pasz.

- Wymogi dotyczące higieny produkcji produktów pochodzenia roślinnego.

- Wymogi dotyczące higieny produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego.

- Wymagania weterynaryjne dla gospodarstw produkujących mleko przeznaczone do obrotu.

- Wymogi dotyczące higieny produkcji jaj.

Dobrostan zwierząt – od 2013 roku

- Ogólne wymagania dotyczące ochrony zwierząt gospodarskich.

- Dodatkowe wymagania dotyczące ochrony cieląt.

- Dodatkowe wymagania dotyczące ochrony świń.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie

- Wymogi dotyczące ogólnych zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym.

- Wymogi dotyczące stanu bhp w zagrodzie rolnej.

- Wymogi dotyczące stanu bhp przy zabiegach agrotechnicznych.

- Wymogi dotyczące stanu bhp przy chowie i hodowli zwierząt.

- Wymogi dotyczące stanu bhp przy innych pracach wykonywanych przez rolników.

 Alina Maciąg

Dzisiaj jest 19.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie