Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Pozyskaj fundusze na podjęcie własnej działalności gospodarczej – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Pozyskaj fundusze na podjęcie własnej działalności gospodarczej


Print Friendly, PDF & Email

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie informuję, iż Lokalna Grupa Działania ,, Puszcza Białowieska’’ ogłosiła nabór na dofinansowanie funduszy dla osób pragnących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze wiejskim w ramach  PROW 2014-2020.

Nabór wniosków rozpoczął się 19.02.2021 i trwa do 05.03.2021 do godz. 16.

Miejsce składania dokumentów:

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” , Parkowa 3, 17-200 Hajnówka

Osobą ,która może skorzystać z pomocy :

–  osoba fizyczna,

– jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

– jest pełnoletnia,

– ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR (gminy objęte obszarem działania LGD ,, Puszcza Białowieska’’ ).

Podmioty które są wykluczone z możliwości wsparcia:

– Osoba, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że planuje podjąć działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (DZ. U. Nr 251 poz. 1885 z późn. zm.) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,

– w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy osoba wykonywała działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,

– osobie,  której została dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie.

Pomoc na operację jest przyznawana jeśli pomiot zakłada we własnym imieniu rozpoczęcie działalności gospodarczej w której m.in. :

  1.  zgłosi się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności, lub
  2.  utworzy co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, i zatrudni osobę, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę;

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej na formę jednorazowej premii. Wsparcie jest finansowane z pomocy publicznej- pomoc de minimis.

Wielkość pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej uzależniona jest od rodzaju działalności planowanej do uruchomienia i wynosi:

100 000 zł – działalność produkcyjna;

80 000 zł – działalność usługowa;

60 000 zł – działalność handlowa.

Więcej informacji o naborze, wymaganej dokumentacji można uzyskać pod numer telefonu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej  od pracowników LGD ,,Puszcza Białowieska’’ :

Parkowa 3

17-200 Hajnówka

tel.: (85) 682 50 26

e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze – 1/2021/PROW)

Karolina Kraśko – Koordynator Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

kom. 782 770 711

e-mail: krasko@lgd-puszcza-bialowieska.pl

Strona www: http://rlks.lgd-puszcza-bialowieska.pl/

Julita Jarmoc