Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Polski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zatwierdzony – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Polski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zatwierdzony


Print Friendly, PDF & Email

Komisja Europejska w dniu 12 grudnia zatwierdziła Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Polski. Pozwoli to na sfinalizowanie prac nad polskim prawodawstwem (ustawy i rozporządzenia wykonawcze), a następnie rozpoczęcie wdrażania. Polska jest jednym z trzech krajów, które już zakończyły negocjacje. Wcześniej uczyniły to Austria i Dania. W ramach Programu na rozwój obszarów wiejskich przeznaczonych zostanie ponad 13,5 mld euro, w tym 8,6 mld euro to wkład Unii Europejskiej a 4,9 mld euro to środki krajowe.

Pieniądze przewidziane w PROW (ponad 13,5 mld euro ) to nie jedyne środki w obecnej perspektywie finansowej, które będą do wykorzystania na terenach wiejskich, w rolnictwie i przetwórstwie. Dochodzą jeszcze płatności bezpośrednie 23,7 mld euro i fundusze z Polityki Spójności (ponad 5,2 mld euro) zawarte w innych programach operacyjnych.

Cele i priorytety Programu

Główne cele Programu, postawione przed Polską przez Unię Europejską (tzw. cele przekrojowe, realizowane przez kilka różnych działań/poddziałań) to:

 • innowacyjność,
 • przeciwdziałanie zmianom klimatu,
 • ochrona środowiska.

Realizowane one będą w ramach 6 priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Priorytet I – Ułatwienie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich

Priorytet II – Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami

Priorytet III – Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie

Priorytet IV – Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem

Priorytet V – Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu

Priorytet VI – Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działania PROW 2014-2020

Realizacja celów unijnej polityki ramach 6 priorytetów w Polskim PROW dokonywana będzie poprzez konkretne działania, poddziałania i poszczególne operacje. W związku z przekrojowym podejściem do osiągania zamierzonego efektu, tzn. konkretne działanie może być przypisane do kilku priorytetów, bardziej zrozumiałe jest przedstawianie Programu w podziale na działania, poddziałania i typy operacji

I. Transfer wiedzy i działalność informacyjna

Poddziałania:

 1. Wsparcie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności.
 2. Wsparcie na demonstracje i działania informacyjne.

II. Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw
Poddziałania:

 1. Wsparcie dla korzystających z usług doradczych.
 2. Wsparcie na szkolenia doradców.

III. Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych
Poddziałania:

 1. Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości żywności.
 2. Wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych.

IV. Inwestycje w środki trwałe

Poddziałania:

 1. Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych
  typy operacji:
  „Modernizacja gospodarstw rolnych”,
  „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”,
  „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”.
 2. Inwestycje w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych
  typ operacji:
  „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”.
 3. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa
  typ operacji: „Scalanie gruntów”.

V. Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich działań zapobiegawczych
Poddziałania:

 1. Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze w celu ograniczania skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof,
  typ operacji: „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”.
 2. Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, w tym chorób zwierząt, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof,
  typ operacji: „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”.

VI. Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej
Poddziałania:

 1. Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników,
  typ operacji: „Premie dla młodych rolników”.
 2. Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich,
  typ operacji: „Restrukturyzacja małych gospodarstw”.
 3. Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw,
  typ operacji: „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”.
 4. Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój usług rolniczych.
 5. Płatności dla rolników kwalifikujących się do wsparcia w ramach systemu dla małych gospodarstw,
  typ operacji: „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”.

VII. Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich
Poddziałania:

 1. Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii – zakresy:
  • gospodarka wodno-ściekowa,
  • budowa lub modernizacja dróg lokalnych.
 2. Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego iprzyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej – zakres: ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego.
 3. Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury – zakres:
 • inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz kształtowanie przestrzeni publicznej,
 • inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.

VIII. Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego

 

IX. Tworzenie grup i organizacji producentów

X. Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne
Poddziałania:

 1. Płatności w ramach zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych.
 2. Wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie.

XI. Rolnictwo ekologiczne
Poddziałania:

 1. Płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne.
 2. Płatności w celu utrzymania rolnictwa ekologicznego.

XII. Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)
Poddziałania:

 1. Płatności dla obszarów górskich (ONW typ górski),
 2. Płatności dla obszarów nizinnych (ONW typ nizinny),
 3. Płatności dla obszarów specyficznych (ONW typ specyficzny).

XIII. Współpraca
Poddziałanie:

 1. Wsparcie tworzenia i działania grup operacyjnych EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa
  typ operacji: „Współpraca w ramach grup EPI”.

IV. LEADER
Poddziałania:

 1. Wsparcie przygotowawcze.
 2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
 3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.
 4. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

Analizując działania, poddziałania i typy operacji w ramach PROW 2014-2020 można znaleźć wiele odpowiedników w znanym już PROW 2007 – 2013, ale pojawiają się także nowe:

 • Rolnictwo ekologiczne.
 • Inwestycje w gospodarstwach na obszarach Natura 2000
 • Inwestycje w gospodarstwach na obszarach OSN
 • Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych
 • Rozwój usług rolniczych
 • Współpraca

Działanie / poddziałanie/ typ operacji

Budżet ogółem (euro)

Transfer wiedzy i działalność informacyjna
58 001 302
Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw
75 002 515
Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych

33 004 179

Modernizacja gospodarstw rolnych

2 401 064 486

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000
61 500 000
Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN
37 500 000
Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
693 070 461
Scalenia gruntów
138 994 740
Przywracanie potencjału produkcji rolnej i działania zapobiegawcze
414 981 968
Premia dla młodych rolników
717 997 734
Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej
413 939 978
Restrukturyzacja małych gospodarstw
882 980 666
Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych
64 999 372
Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa
130 000 317
Targowiska – podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich
74 966 634
Odnowa wsi – podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich
1 000 000 049
Tworzenie grup i organizacji producentów
402 987 547
Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne
1 184 062 782
Rolnictwo ekologiczne
699 961 515
Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami
2 165 998 652
Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych
300 997 069
Współpraca
57 999 730
LEADER
734 999 913
Pomoc techniczna
208 283 391
Renty strukturalne – zobowiązania
560 000 000
RAZEM PROW 2014-2020
13 513 295 000

Źródło: minrol.gov.pl

Ryszard Żochowski