Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Płynność finansowa w gospodarstwie rolnym – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Płynność finansowa w gospodarstwie rolnym


Print Friendly, PDF & Email

Przez płynność finansową gospodarstwa rolnego czy przedsiębiorstwa rozumie się zdolność do terminowego regulowania bieżących zobowiązań. Terminem tym określa się możliwość spłaty tych zobowiązań (kredytów, pożyczek rodzinnych) w sytuacji, gdyby stało się to nagłą koniecznością.

Ponieważ terminy realizacji przychodów pieniężnych i dokonywania wydatków z reguły nie pokrywają się, utrzymanie płynności finansowej wymaga lokowania nadwyżek pieniądza w okresach, gdy przychody przewyższają wydatki oraz sięgania do tych lokat lub zewnętrznych źródeł finansowania w czasie gdy wydatki przekraczają bieżące przychody pieniężne. Płynność finansowa stanowi podstawowy warunek bieżącego funkcjonowania gospodarstwa. W odniesieniu do rolnictwa spotyka się min. dwa główne wskaźniki pozwalające ocenić płynność finansową. Pierwszy z nich to wskaźnik bieżący. Oblicza się go poprzez podzielenie aktywów bieżących przez pasywa bieżące. Do aktywów bieżących zalicza się : stado obrotowe, zapasy ziemiopłodów, uprawy polowe, zapasy innych surowców i materiałów a także inne aktywa finansowane majątkiem własnym. Natomiast do pasywów bieżących należą: zobowiązania o terminie wymagalności jednego roku, zobowiązania podatkowe i przypadający do spłaty kredyt. Drugi wskaźnik tzw. Szybki; obliczamy go dzieląc aktywa płynne przez pasywa bieżące, gdzie do aktywów płynnych zaliczamy: należności i zaliczki oraz gotówka w kasie i na rachunku bankowym. Obliczanie płynności stanowi i integralną część procedury związanej z ustalaniem zdolności kredyt owej przedsiębiorstwa rolnego przez banki.

Jacek Kuczyński