Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Można już składać wnioski – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Można już składać wnioski


Print Friendly, PDF & Email

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka “Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” w Suwałkach informują o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania.

Informujemy, iż istnieje możliwość składania wniosków o patronat LGR wraz z dofinansowaniem dla przedsięwzięć o charakterze: kulturalnym, religijno-patriotycznym, sportowym, naukowym, turystycznym, charytatywnym, które będą promowały obszar Lokalnej Strategii. LGR oferuje dofinansowanie w maksymalnej kwocie 5 tysięcy złotych na jedno wydarzenie, w formie refundacji poniesionych wydatków. O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) oraz przedstawiciele sektora publicznego: gminy, powiaty, uczelnie publiczne, jednostki badawczo-rozwojowe, państwowe lub samorządowe instytucje kultury oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne.

Dofinansowanie będzie przyznawane w drodze rozpatrzenia wniosku złożonego przez organizatora wydarzenia promocyjno-kulturalnego na udostępnionym przez LGR formularzu. Zarząd LGR wybierze najlepsze wnioski, które będą promowały LSROR, Europejski Fundusz Rybacki i Program Operacyjny RYBY 2007-2013. Podstawowym kryterium wyboru imprezy do dofinansowania będzie przewidywany stopień jej wpływu na aktywizację społeczności lokalnej oraz liczba potencjalnych odbiorców przedsięwzięcia.

Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski tzn. takie, które będą zawierały:
• opis planowanego przedsięwzięcia i jego program,
• szczegółowy opis/ sposobu w jaki przyczyni się do promocji obszaru Lokalnej Strategii
• wskazanie i opis środków za pomocą których zostanie przekazana informacja o dofinansowaniu pochodzącym ze środków UE (obowiązek zastosowania właściwych logotypów i informacji tekstowej) oraz patronacie LGR (organizator imprezy zobowiązany będzie przed jej odbyciem do przesłania do LGR, celem akceptacji, propozycji graficznych nośnika(ów) z zaznaczonym miejscem umieszczenia logotypów. Nośnikami mogą być np.: folder, zaproszenie, plakat, film, okładka CD, gadżet, baner, stend, książka, strona www .
• kosztorys całej imprezy/wydarzenia, ze wskazaniem elementów które zostaną sfinansowane ze środków przekazanych przez LGR
• dokumenty potwierdzające planowane koszty do każdego towaru/usługi, która ma zostać dofinansowana (co najmniej 3 oferty od różnych oferentów, zawierające cenę netto i brutto

Organizator zobowiązany będzie do poinformowania uczestników imprezy, że została ona objęta dofinansowaniem z EFR i patronatem LGR. Stowarzyszenie podczas trwania wybranej imprezy zastrzega sobie prawo do:
• wystąpienia przedstawiciela LGR,
• dystrybucji materiałów promocyjnych,
• emisji filmów promocyjnych,
• rozstawienia roll-upów

LGR planuje w bieżącym roku dofinansować 10 wydarzeń promocyjno-kulturalnych, wg następującego harmonogramu:
• luty – czerwiec (II kwartał)
• lipiec – wrzesień (III kwartał),
• październik – grudzień (IV kwartał)

Termin rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia powinien zostać zaplanowany z uwzględnieniem powyższych okresów, tzn. wydarzenie powinno zostać w całości zrealizowane oraz wydatki opłacone w danym kwartale.

Dokumenty finansowe do rozliczenia refundacji poniesionych kosztów powinny być przedstawione do biura LGR, w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia zakończenia przedsięwzięcia. Dla otrzymania refundacji wskazanych we wniosku kosztów, niezbędne będzie przedstawienie sprawozdania ze zrealizowanej imprezy, które będzie zawierało:
• opis zrealizowanej imprezy,
• poświadczone za zgodność z oryginałem – kopie faktur VAT poniesionych wydatków (zgodnie ze złożonymi wcześniej najtańszymi ofertami),
• dokumentację zdjęciową  z realizacji przedsięwzięcia, listy obecności, wydruki ze strony internetowej lub inne materiały (w zależności od charakteru przedsięwzięcia), świadczące o prawidłowej realizacji wydarzenia, zgodnie opisem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie.     

Wnioski o dofinansowanie należy składać do dnia 31 stycznia 2014 r. pocztą bądź osobiście w siedzibie Stowarzyszenia, przy ul. Wesołej 22 w Suwałkach. Kompletne wnioski zostaną rozpatrzone na posiedzeniu Zarządu LGR. Z wybranymi wnioskodawcami zostanie podpisana umowa. Informację można uzyskać pod numerem telefonu tel. (87) 565 53 89

Formularz wniosku do pobrania strona LGR –   http://www.lgr-pojezierze.eu              

Halina Szabłowska, Małgorzata Bielińska