Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie


Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo, tel. 86 275 8910

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest za pomocą adresu e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl

3) dane osobowe mogą być przetwarzane w celach:

 1.  prowadzenia działalności doradczej
 2.  realizacji szkoleń
 3.  sprzedaży i realizacji usług odpłatnych
 4.  prowadzenia działalności wydawniczej oraz sprzedaży i dostawy wydawnictw
 5.  obsługi użytkowników biblioteki oraz ochrony materiałów bibliotecznych
 6.  realizacji usług hotelowych
 7.  spełnienia wymogów prawnych związanych ze sprzedażą towarów i usług, prowadzenia rozliczeń z klientami i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 8.  realizacji zleconych projektów, programów i zadań
 9.  umożliwienia prowadzenia kontaktów z podmiotami współpracującymi
 10.  zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem
 11.  dopełnienia obowiązków określonych przepisami prawa
 12.  marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług
 13.  reklamowych, promocyjnych, marketingowych i informacyjnych związanych z prowadzoną działalnością doradczą

4) podstawy przetwarzania danych osobowych:

 1.  zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
 2.  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 3.  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 4.  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
 5.  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych

5) odbiorcami danych osobowych  mogą być:

 1.  podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
 2.  Poczta Polska Spółka Akcyjna – w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia działalności wydawniczej oraz sprzedaży i dostawy wydawnictw
 3.  sponsorzy – w uzasadnionych przypadkach i po uzyskaniu zgody osoby, której dane dotyczą
 4.  dane mogą zostać upublicznione na tronie internetowej PODR w Szepietowie (www.odr.pl), w mediach społecznościowych administrowanych przez PODR w Szepietowie, w wydawnictwach, materiałach promocyjnych i informacyjnych PODR w Szepietowie – w uzasadnionych przypadkach i po uzyskaniu zgody osoby, której dane dotyczą
 5.  podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu PODR w Szepietowie na podstawie zawartej z PODR w Szepietowie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 6.  podmioty, zgodnie z umową na realizację projektów, programów i zadań lub/i odpowiednim aktem prawnym

6) administrator nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

7) dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w PODR w Szepietowie zgodnie z przepisami prawa albo, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej wycofania

8) osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w tym profilowania do celów marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

9) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że jej dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe, w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny

11) dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania ale nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Profilowanie danych osobowych przez PODR w Szpietowie polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w tym do analizy lub prognozy Państwa zainteresowań. Profilowanie stosowane jest w celu przedstawienia takich komunikatów i treści, które będą dla Państwa interesujące.