Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach fanpage’a PODR w Szepietowie w portalu Facebook – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowy i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, z siedzibą w: Szepietowo Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo; tel. 86 275 8910

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest za pomocą adresu e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl

3) dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 1. a) prowadzenia fanpage pod nazwą Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc.
 2. b) promowania różnych wydarzeń, które organizuje Administrator
 3. c) komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości)
 4. d) statystycznym (poprzez analizę danych na temat aktywności użytkowników fanpage’a)
 5. e) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
 6. f) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług

na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

oraz

 1. g) w celu publikacji na stronie internetowej i na portalu społecznościowym Facebook zdjęć wykonanych podczas szkoleń, konferencji, spotkań związanych z prowadzoną działalnością doradczą, uczestnictwem w programach, projektach, konkursach i innych wydarzeniach organizowanych przez PODR w Szepietowie w celach promocyjnych, marketingowych i informacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) w związku ze specyfiką portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne

5) odbiorcą danych osobowych mogą dodatkowo być:

 1. a) podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
 2. b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu PODR w Szepietowie na podstawie zawartej z PODR w Szepietowie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 3. c) Facebook Ireland Ltd. na określonych przez portal, niepodlegających zmianie zasadach dotyczących przetwarzania danych (dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy)

6) Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

7) dane osobowe będą przechowywane w zależności od celu przetwarzania:

 1. a) w przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, dane osobowe będą przechowywane przez okres funkcjonowania profilu, jednak nie dłużej niż do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez osobę, której dane dotyczą lub do ustania prawnie uzasadnionego interesu Administratora
 2. b) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej wycofania
 3. c) dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka
 4. d) dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata

8) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

9) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage lub pozostawiania komentarzy

11) dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu