Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Nowy projekt dla mieszkańców obszarów wiejskich “Odnawialne źródła energii dla domu i biznesu” – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Nowy projekt dla mieszkańców obszarów wiejskich “Odnawialne źródła energii dla domu i biznesu”


Print Friendly, PDF & Email

fdpa

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wraz z Fundacją na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) realizuje projekt pod nazwą “Odnawialne źródła energii dla domu i dla biznesu”, beneficjentami tego projektu są Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Celem projektu jest kompleksowe i efektywne edukowanie i informowanie z zakresu odnawialnych źródeł energii, zmian klimatu i ich wpływu na rolnictwo i obszary wiejskie. W ramach tego projektu w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zostanie zorganizowane w dniu 26 maja br. seminarium szkoleniowe dla 14 koordynatorów sekcji Ekologii i Ochrony Środowiska (Powiatowych Punktów Konsultacyjnych d/s OZE). Następnie podczas Targów Ogrodniczych “Jesień w sadzie i ogrodzie” w dniu 17 października odbędzie się konferencja dla 100 uczestników (rolnicy i przedsiębiorcy oraz samorządy lokalne) na temat “Odnawialne źródła energii dla domu i dla biznesu”.

Rozwój odnawialnych źródeł energii oraz racjonalne ich wykorzystanie są fundamentalnymi wyznacznikami odpowiedzialnej polityki na rzecz przyszłości. Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych tj. energii rzek, wiatru, promieniowania słonecznego, energii geotermalnej lub biomasy, jest jednym z istotnych komponentów zrównoważonego rozwoju przynoszącym wymierne efekty ekologiczno-energetyczne. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym świata, przyczynia się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych, poprawy stanu środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i wód oraz redukcję ilości wytwarzanych odpadów. W związku z tym wspieranie rozwoju tych źródeł staje się coraz poważniejszym wyzwaniem dla niemalże wszystkich państw świata.

Na poziomie europejskim rozwój odnawialnych źródeł energii został wyrażony w tzw. pakiecie klimatycznym, w którym priorytety stanowią bezpieczeństwo dostaw i walka ze zmianami klimatu oraz rozwój innowacji i gospodarki. Pakiet klimatyczny, który zakłada przede wszystkim redukcję unijnych emisji CO2 o 20% do 2020 roku, powinien być wykorzystany do rozwoju wszystkich krajów członkowskich z zastosowaniem wiedzy oraz wysokowydajnych i wysokosprawnych technologii. Zrównoważona europejska polityka energetyczna zakłada równie oszczędność energii oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Dyrektywa o promocji energii odnawialnej, której częścią jest pakiet klimatyczno-energetycznego nakłada na kraje członkowskie UE wiążące prawnie cele w
zakresie odnawialnych źródeł energii. Polska została zobowiązana do wytworzenia 15% energii odnawialnej w 2020 roku. Stanowi to duże wyzwanie nie tylko dla sektora energetycznego, ale przede wszystkim dla rolnictwa i obszarów wiejskich.

Glówne kierunki działań Polski w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii zawiera “Polityka energetyczna Polski do 2025 roku” Dokument mówi,  że wykorzystanie biomasy stanowić będzie nadal podstawowy kierunek rozwoju odnawialnych źródeł energii. Kierunek ten jest podtrzymany w dokumencie “Polityka energetyczna Polski do roku 2030” przyjętej przez Radę Ministrów 10 listopada 2009 r. Według rozporządzenia Ministra Gospodarki ilość biomasy pochodzącej z rolnictwa powinna wynosić 5% ogólnej ilości biomasy wykorzystywanej do celów energetycznych w 2008 r. i wzrastać każdego roku o 10%, aż do osiągnięcia 60% udziału w 2014 r. Tak więc rolnictwo musi pogodzić produkcję żywności i pasz, która powinna być okalizowana na lepszych glebach, z produkcją na cele energetyczne, która z konieczności prowadzona jest na glebach o ograniczonej przydatności rolniczej.

Odnawialne źródła energii mogą stanowić istotny udział w bilansie energetycznym poszczególnych gmin, czy powiatów. Mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu, a zwłaszcza do poprawy zaopatrzenia w energię na terenach o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej. Potencjalnie największym odbiorcą energii ze źródeł odnawialnych może być rolnictwo, a także mieszkalnictwo i komunikacja. Szczególnie dla regionów, dotkniętych bezrobociem, odnawialne źródła energii stwarzają nowe możliwości, w zakresie powstawania nowych miejsc pracy. Natomiast tereny rolnicze, które z uwagi na silne zanieczyszczenie gleb, które nie nadają się do uprawy roślin jadalnych, mogą być wykorzystane do uprawy roślin rzeznaczonych do produkcji biopaliw. Nadmiar produktów żywnościowych na rynkach europejskich, fatalna sytuacja dochodowa gospodarstw i wysokie ceny energii to sygnał, że rolnik może stać się w bardzo krótkim czasie producentem energii bądź dostarczycielem surowca na cele energetyczne.

W realizację ambitnych celów UE i naszego państwa aktywnie mogą włączyć się nie tylko rolnicy, ale drobni i średni przedsiębiorcy oraz samorządy lokalne.

Planowane działania:

  • podniesienie świadomości zarówno doradców rolnych, rolników i władz lokalnych z zakresu odnawialnych źródeł energii, które mogliby stosować w swoich domach i gospodarstwach, przy jednoczesnym uświadomieniu uczestnikom wagi ich działań poprzez zaprezentowanie wpływu zmian klimatycznych na obszary wiejskie i rolnictwo
  • kompleksowe i efektywne edukowanie i informowanie z zakresu odnawialnych źródeł energii, zmian klimatu i ich wpływu na rolnictwo i obszary wiejskie
  • promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii jako sposobu na: ochronę środowiska, ograniczenie kosztów utrzymania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz źródło dochodów, sposób na biznes
  • zachęta do zastępowania konwencjonalnych źródeł energii innowacyjnymi sposobami zalecanymi przez politykę energetyczną Polski.

Eugeniusz Mystkowski