Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Nowe zasady w kredytach klęskowych i obrotowych. Dla kogo kredyt klęskowy ? – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Nowe zasady w kredytach klęskowych i obrotowych. Dla kogo kredyt klęskowy ?


Print Friendly, PDF & Email

O preferencyjny kredyt klęskowy będą mogli ubiegać się rolnicy, mikro lub średnie przedsiębiorstwa, a także duże przedsiębiorstwa, którzy ponieśli straty spowodowane suszą. W tym kredycie część odsetek spłaca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Warunkiem niezbędny do skorzystania z tej możliwości jest posiadanie protokołu oszacowania szkód przez komisje powołane przez wojewodów w poszczególnych gminach województwa.

Wysokość oprocentowania kredytów klęskowych jest różne w różnych bankach i kształtuje się następująco:

1. Marża banku: 1,95% – 3,50%

2. Oprocentowanie: 3,65% – 5,20%

3. Oprocentowanie płacone bankowi przez kredytobiorcę:

– ubezpieczonego: 0,50%

– nieubezpieczonego: 2,075% – 2,85%

W/w oprocentowanie będzie obowiązywało do dnia 30.09.2018r.

Kredyty obrotowe

Kredyty obrotowe są przeznaczone na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej takich jak: nawozy mineralne, środki ochrony roślin, pasze, kwalifikowany materiał siewny, lub szkółkarski, do nowych nasadzeń i odnowień, jałówek hodowlanych, loszek hodowlanych, owiec-maciorek, kóz oraz rozpłodników buhajów, knurów, tryków, kozłów i ogierów, z wyłączeniem zakupu na eksport, zakup pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych. Kredyt ten mogą otrzymać producenci rolni, którzy z prowadzonej produkcji rolnej uzyskali w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o kredyt co najmniej 10 000 zł ze sprzedaży produktów wytworzonych w ramach działalności w zakresie rolnictwa.  Kredyt udzielany będzie w 2018 r. Okres stosowania dopłat Agencji do oprocentowania wynosi maksymalnie 4 lata. Kredytobiorca płaci oprocentowanie kredytu w wysokości 2%. Pozostałą część oprocentowania zapłaci za niego ARiMR. Pomoc Agencji udzielana jest jako pomoc de minimis w rolnictwie. Kwota kredytu nie może przekraczać limitu pomocy de minimis posiadanego przez danego producenta rolnego w okresie trzyletnim (tj. maksymalnie równowartości 15 000 euro). Aby otrzymać kredyt z linii KSP, należy złożyć w banku wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Wysokość oprocentowania kredytów obrotowych w bankach, które ich udzielają kształtuje się następująco:

1. Marża banku: 3,50%

2. Oprocentowanie: 5,20%

3. Oprocentowanie płacone bankowi przez kredytobiorcę: 2,00%

Źródło : http://www.arimr.gov.pl/

Jerzy Iwaniuk