Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Nowe rozwiązania w uprawie rzepaku – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Nowe rozwiązania w uprawie rzepaku


Print Friendly, PDF & Email

O wprowadzaniu nowych rozwiązań do praktyki rolniczej w uprawie rzepaku w świetle integrowanej ochrony roślin dyskutowano na konferencji zorganizowanej 14 stycznia 2014 roku przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Celem konferencji było zachęcenie do zwiększenia powierzchni uprawy rzepaku w województwie podlaskim z jednoczesnym wdrażaniem nowoczesnych technologii.

Konferencja wykazała, że ogromny rozwój i postęp naukowo-techniczny w rolnictwie sprowadza się głównie do ograniczania kosztów produkcji i poprawy efektywności zastosowanych środków do produkcji, a jednocześnie nie szkodzi się środowisku, zwierzętom i ludziom, otrzymując produkt ilościowo wyższy o dobrej jakości.

Powierzchnia uprawy mimo powolnego wzrostu wynosi obecnie ok. 9-10 tys. hektarów, a wykorzystanie w województwie gleb przydatnych do uprawy tej rośliny wynosi zaledwie 1,4%. Mimo niewielkiej powierzchni plony średnie w województwie uzyskiwane w ostatnich 4 latach były nawet nieco wyższe niż średnie krajowe. Dopiero, według GUS, rok 2014, który był w kraju bardzo sprzyjający do uprawy rzepaku, średni plon przekroczył średnią wojewódzką (ok. 34 dt/ha kraj i 32 dt/ha województwo). Są producenci, którzy uzyskują nawet ok. 60 dt z ha na niektórych polach. Wskazane byłoby, aby przy odpowiednim wyposażeniu gospodarstw w nowoczesny sprzęt i odpowiednie zarządzaniem gospodarstwem według zasad rolnictwa precyzyjnego, osiągali takie plony w wielu gospodarstwach i na wszystkich polach.

Wnioski z konferencji

  • SGGW w Warszawie jest w trakcie realizacji programu z rolnictwa precyzyjnego. W realizacji projektu są wykorzystane zdobycze najnowszej techniki i technologii. Wdrażanie rolnictwa precyzyjnego wymaga nakładów finansowych na wyposażenie gospodarstwa w odpowiedni specjalistyczny sprzęt i maszyny, ale w końcowym efekcie przynosi wysokie plony dobrej jakości oraz obniża koszty produkcji. Z praktyki wynika, że wszystko co nowe wzbudza obawy i lęk. Pierwsze dopłaty bezpośrednie, programy przedakcesyjne czy obecnie realizowane działania w ramach PROW także wzbudzały obawy rolników, ale z udziałem służb doradczych i agencji rządowych zostały pokonane, a fundusze dobrze wykorzystane. Zapewne będzie tak z wdrożeniem i upowszechnieniem rolnictwa precyzyjnego stwierdził prof. dr hab. Jan Rozbicki. Potrzebna jest wiedza i informacja.

  • dr inż. Stanisław Samborski (SGGW), szczegółowo przedstawił: cele, możliwości i zasady wdrażania rolnictwa precyzyjnego w uprawie rzepaku. Wykazał, że taka możliwość istnieje. Przedstawił też na jakim poziomie techniczno-technologicznym powinno być gospodarstwo, aby zakładany cel osiągnąć. Wszystko jest możliwe do zrealizowania, ale korzystanie z najnowszych informacji oraz czynnego udziału w szkoleniach jest niezbędne.

  • Technologia uprawy pasowej rzepaku w szerokich rzędach idealnie wpasowuje się w pojawiający się nowy trend uprawy rzepaku. Wśród niektórych producentów budzi obawy co do wdrażania tej technologii. Przeprowadzone wdrożenia przez firmę Agrosimex wskazują na oszczędności czasu i kosztów oraz na minimalny negatywny wpływ na efektywność mikroorganizmów odpowiedzialnych za żyzność gleby. Referujący wskazał, że metody bezpośredniego siewu wpływają na właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne gleby. Rezygnując z orki ograniczamy tempo mineralizacji glebowej substancji organicznej, a także zmniejszamy skutki negatywne jakie powoduje erozja wietrzna i wodna. Dlatego jest wielu zwolenników uproszczeń, ale są również eksperci jak i praktycy, którzy twierdzą, że nic nie zastąpi tradycyjnej uprawy płużnej. Każde pole jest inne, różni się typem gleby i strukturą jak również właściwościami. Odpowiednie technologie uprawy gleby muszą być starannie dostosowane do określonego siedliska poprzez wieloletnią obserwację danego pola. Tylko wówczas nie popełnimy błędu.

  • Praktyka wykazuje, że nie zawsze i w pełni z różnych powodów jest skuteczne i efektywne nawożenie doglebowe, które jest podstawowym nawożeniem w rzepaku. Gleby województwa podlaskiego odnośnie niektórych składników pokarmowych jak: potas, fosfor, siarka, magnez, bor, mangan są z reguły ubogie. Odczyn gleb przedstawił dr inż. A. Artyszak (SGGW). W większości gleby są bardzo kwaśne i kwaśne. Dla rzepaku najlepsze pH to: 5,5-7,5. Potrzeby nawozowe i pokarmowe dla rzepaku muszą być zabezpieczone. W razie braku, któregoś z makro lub mikroelementu można zastosować dokarmianie dolistne. Czym w jakiej dawce, fazie rośliny i kiedy stosować nawożenie przedstawili przedstawiciele Agrosimexu.

  • Niezależnie jakie będziemy stosowali technologie uprawy rzepaku bardzo znaczącą rolę odgrywa właściwy dobór odmiany do warunków klimatyczno-glebowych danego gospodarstwa. Szczególne znaczenie nabiera dobór odmiany w aspekcie obowiązującej integrowanej ochrony rzepaku, ponieważ wartości plonotwórcze, przezimowanie, odporność na choroby i szkodniki są bardzo istotne, gdyż te cechy mają bardzo duży wpływ na plon ostateczny. Takie cechy posiadają odmiany mieszańcowe, a wśród nich także tolerancyjne na groźną chorobę jaką jest kiła kapusty stwierdził przedstawiciel Rapoolu.

  • W razie braku skuteczności zastosowanych metod niechemicznych, którym dajemy pierwszeństwo w integrowanej ochronie i konieczności zastosowania ochrony chemicznej, po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości agrofaga, są do dyspozycji środki ochrony roślin. Propozycję środków przedstawił przedstawiciel Bayer CropScience i F&N, które skutecznie zwalczą czynnik szkodliwy nie szkodząc środowisku, zwierzętom i ludziom. Środki ochrony oznakowane są literakami IP co oznacza, że można stosować je w Integrowanej Produkcji.

  • Aby rolnicy mogli rozwijać swoje gospodarstwa potrzebne są środki finansowe. Nie zawsze rolnik je posiada, dlatego pomoc finansową zaoferował Bank Zachodni WBK. W tym celu przedstawił ofertę AGRO PAKIET dla rolników.

  • Produkcja polowa w gospodarstwie zawsze jest narażona na nieprzewidziane zdarzenia, gdyż odbywa się pod gołym niebem. Rolnicy, by zabezpieczyć się przed takimi nieszczęściami powinni ubezpieczyć swoje płody. Swoją ofertę w tym zakresie przedstawiła Concordia Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Współorganizatorami i sponsorami konferencji byli: F&N Polska Sp. z o.o, Agrosimex Sp. z o.o, Rapool Polska Sp. z o.o, Bayer CropScience, „Grupa Azoty”, ROL POL Ołdakowscy, Bank Zachodni WBK, Concordia Polska TUW.

Patron medialny: Wiadomości Rolnicze

Eugeniusz Stanisław Stefaniak

rzepak4

rzepak2

rzepak3

rzepak4

fot. Anna Fatyga