Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Nadzwyczajna pomoc w związku z trudną sytuacją na rynkach rolnych – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Nadzwyczajna pomoc w związku z trudną sytuacją na rynkach rolnych


Print Friendly, PDF & Email

Wnioski o pomoc będzie można składać w Agencji Rynku Rolnego od dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r. Pomoc została uruchomiona w związku z trudną sytuacją na rynkach rolnych zwłaszcza na rynku mleka gdzie po zniesieniu kwotowania produkcji mleka znacznie spadły jego ceny. Na wsparcie mogą także liczyć producenci trzody chlewnej, którzy ponieśli straty spowodowane wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń.

W skali Unii Europejskiej na tzw. pakiet Hogana zostało przeznaczonych ponad 98 mln euro. Pomoc ta skierowana jest głównie dla producentów mleka, jednak kraje członkowskie mają prawo skierować pomoc na inne rynki. Projekt rozporządzenia przewiduje również pomoc dla producentów trzody chlewnej, głównie tych którzy znaleźli się w strefach z ograniczeniami w związku z wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF). Pomoc dotyczyła będzie zakupu bydła mięsnego oraz loszek i knurków hodowlanych. Ponadto hodowcy, którzy posiadają gospodarstwa w strefie II i III ASF mogą ubiegać się o rekompensaty z tytułu niższych cen sprzedaży. Pomoc przyznawana będzie w ramach 4 schematów.

Producenci mleka

Producenci mleka w ramach pomocy będą mogli ubiegać się o refundację części kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mięsnych lub dwukierunkowych w wieku 6-36 miesięcy lub buhaja w wieku powyżej 13 miesięcy. O pomoc mogą ubiegać się producenci, którzy w dniu złożenia wniosku posiadają nie więcej niż 30 krów mlecznych bądź kombinowanych oraz sprzedali w 2016 roku do podmiotu skupującego nie mniej niż 5 tys. kg mleka. Zakup zwierząt musi nastąpić do dnia 30 czerwca 2017 roku. Pomoc może być udzielona maksymalnie do 20 jałówek a jej wysokość wyniesie od 1000 do 2500 zł do sztuki w zależności od wieku zwierzęcia. W ramach pomocy można zakupić 1 buhaja (dofinansowanie 4000 zł). Dofinansowanie zakupu buhaja będzie przysługiwać producentom, gdzie po realizacji inwestycji będzie co najmniej 20 jałówek mięsnych. Producent zobowiąże się do utrzymanie nie krócej niż do 30 czerwca 2020 roku jałówek do których otrzymają pomoc (buhaja do 30 czerwca 2019 r.). Beneficjent działania najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 roku musi zakończyć sprzedaż mleka do podmiotu skupującego.

Producenci świń – cały kraj

O pomoc na refundację części kosztów zakupu loszek i knurków hodowlanych będą mogli ubiegać się producenci, którzy na dzień składania wniosku posiadają nie mniej niż 10 i nie więcej niż 2000 świń oraz zrealizują inwestycję do dnia 30 czerwca 2017 roku. W ramach inwestycji rolnik będzie mógł zakupić maksymalnie 100 loszek i 3 knurki (minimum 20 loszek przypadających na knurka w stadzie). Maksymalna liczba zwierząt zakupionych nie może być wyższa niż 50% posiadanego pogłowia świń w momencie składania wniosku. Dotacja do loszek w wieku poniżej 150 dni wyniesie 150 zł, dla starszych 350 zł. Dotacja dla knura w wieku powyżej 150 dni wyniesie maksymalnie 500 zł. Producenci zobowiążą się, że w okresie od 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2017 roku nie dokonają sprzedaży większej liczby świń niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W przypadku przekroczenia sprzedaży pomoc będzie redukowana lecz nie więcej niż 100% dotacji. Ponadto do dnia 30 czerwca 2019 roku utrzymają nie mniejsza liczbę loszek i knurków do których przyznana była pomoc.

Producenci świń – I, II i III strefa ASF

Z działania będą mogli skorzystać rolnicy, którzy w momencie składania wniosku mieli nie więcej niż 2000 świń oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2014 do dnia złożenia wniosku posiadali co najmniej jedną świnię przez dowolny okres. Wnioskujący zobowiążą się do utrzymania zakupionych zwierząt do dnia 30 czerwca 2020 roku oraz sprzedaży wszystkich posiadanych świń do 30 czerwca 2018 roku. Do chowu świń wnioskodawca najwcześniej będzie mógł wrócić po 36 miesiącach od sprzedaży posiadanych świń. Zakupione jałówki utrzymywane będą wyłącznie w celu produkcji mięsa. Maksymalnie wnioskodawca będzie mógł zakupić 20 jałówek i jednego buhaja a wysokość dofinansowania jest identyczna jak w schemacie I. Przy zakupie buhaja minimalna liczba jałówek w stadzie po inwestycji nie może być mniejsza niż 10 sztuk.

Wniosek dla wyżej wymienionych schematów należy złożyć w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Po 21 dniach od zakończenia naboru prezes Agencji Rynku Rolnego poda do publicznej wiadomości liczbę złożonych wniosków oraz ewentualny współczynnik przydziału pomocy w przypadku przekroczenia limitu pomocy.

Producenci świń – strefa II i III ASF, obszary zapowietrzone i zagrożone

Producenci świń, którzy w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. sprzedali do uboju świnie, które przebywały w gospodarstwie nie krócej niż 60 dni po cenie niższej niż średnia cena sprzedaży w regionie, będą mogli otrzymać pomoc stanowiącą różnicę między ceną sprzedaży a średnią ceną rynkowa. Pomoc ta maksymalnie może wynieść 2 zł do kg masy tuszy dla świń sprzedanych od dnia 1 września do 31 grudnia 2016 r. oraz 1,50 zł dla świń sprzedanych od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku. Wnioskodawca zobowiąże się jednak, że w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2017 roku sprzeda nie więcej świń niż w tym samym okresie roku poprzedniego. W przypadku gdy producent świń ubiega się o pomoc w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2017 r. liczba świń do jakich jest udzielana pomoc nie może być większa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Ponadto nie może otrzymać innej pomocy UE lub ze środków krajowych czy też odszkodowania z tytułu ubezpieczenia. Wnioski na ten schemat będzie można składać w trzech terminach tj. 21 dni od wejścia w życie rozporządzenia obejmującego okres sprzedaży do 28 lutego 2017 r., drugi termin do 21 maja 2017 roku obejmujący okres od dnia 1 marca 2017 roku do 30 kwietnia 2017 r. oraz trzeci okres do 21 lipca obejmujący świnie sprzedane w maju i czerwcu 2017 roku. Producent świń może złożyć wniosek obejmujący jeden, dwa lub trzy okresy. Do wniosku należy dołączyć kopie faktur, informację o świniach zawierającą wagę żywą zwierzęcia lub masę poubojową wg. klas, oświadczenie producenta o liczbie sprzedanych świń oraz umowy i kopie świadectw jeżeli są wymagane.

Opracowano na podstawie rozporządzenia w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników innych sektorach hodowlanych.

Tadeusz Kruszewski