Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Nadzwyczajna pomoc dla producentów mleka i rolników innych sektorów hodowlanych – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Nadzwyczajna pomoc dla producentów mleka i rolników innych sektorów hodowlanych


Print Friendly, PDF & Email

Z dniem 6 lipca 2017 weszło w życie rozporządzenie zmieniające, w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych. Na pomoc mogą liczyć producenci mleka, producenci świń i producenci owiec.

Pomocą objęte są następujące elementy:

– zakup jagniąt poniżej 12 miesięcy, o wadze co najmniej 14 kg i nie więcej niż 40 kg

– zakup owiec mających nie mniej niż 12 miesięcy

– refundacja kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych lub dwukierunkowych, utrzymywanych wyłącznie w celu produkcji mleka, mających powyżej 3 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące. Pomoc producentowi mleka jest udzielana do nie więcej niż 30 zakupionych jałówek hodowlanych ras mlecznych.

Pomoc nie przysługuje producentowi mleka, który złożył wniosek o płatność na refundację kosztów zakupu:

a) jałówek hodowlanych ras mięsnych lub ras dwukierunkowych, utrzymywanych wyłącznie w celu produkcji mięsa, mających powyżej 6 miesięcy i nie więcej niż 36 miesięcy, lub

b) czystorasowego buhaja rasy mięsnej lub rasy dwukierunkowej, mającego powyżej 13 miesięcy;

W przypadku kiedy środki finansowe nie zostaną wykorzystane na powyższe działania, Agencja udziela producentowi mleka pomocy w formie wsparcia finansowego do liczby kilogramów mleka stanowiącej różnicę pomiędzy kilogramami mleka sprzedanymi do podmiotu skupującego w okresie od dnia 1 lutego 2017 r do dnia 30 do kwietnia 2017 r. w porównaniu do okresu od dnia 1 lutego 2016 r do dnia 30 do kwietnia 2016 r. z tytułu zmniejszenia produkcji. Pomoc ta nie przysługuje producentowi mleka, który złożył wniosek o płatność na ograniczenia produkcji mleka.

Pomoc udzielana jest na wniosek producenta mleka, świń lub owiec, który należy złożyć do oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego. Wnioski można składać do 31 lipca 2017 r. Producent mleka będący jednocześnie producentem świń lub owiec może ubiegać się o refundację kosztów zakupu nie więcej niż 10 jagniąt. Zwierzęciu, do którego producent ubiega się o pomoc, może zostać przyznana tylko raz.

Aby skorzystać z tej pomocy producent musi:

– posiadać na dzień 31 grudnia 2016 r. w siedzibie stada: krowy typu użytkowego mlecznego lub kombinowanego mające powyżej 24 miesięcy, świnie, owce

– zakupić w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 201 r. co najmniej 10 jagniąt powyżej 12 miesięcy i ważących od 14 do 40 kg lub co najmniej 10 owiec mających poniżej 12 miesięcy, które zostały zgłoszone do rejestru. Zakupione zwierzęta będą utrzymywane nie krócej niż do 31 lipca 2020 r.

Wysokość pomocy wynosi 90,00 zł do jagniąt, 150,00 zł do owcy.

Producent mleka może skorzystać z pomocy jeśli:

– w dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy posiadał w gospodarstwie krowy mleczne lub w typie kombinowanym mające powyżej 24 miesięcy, albo nie posiadał w tym dniu krów w siedzibie stada, wg danych z rejestru zwierząt gospodarskich

– sprzedał w roku u biegłym do podmiotów skupujących nie mniej niż 5 tys. kg mleka

– w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r. dokonał zakupu co najmniej 1 jałówki hodowlanej rasy mlecznej powyżej 3 miesięcy i nie starszej niż 24 miesiące, która została zgłoszona do rejestru zwierząt gospodarskich, posiadającej świadectwo pochodzenia, urodzonej w stadzie objętym oceną wartości użytkowej bydła

– zobowiąże się do utrzymania zakupionych zwierząt nie krócej niż do dnia 31 lipca 2020 r.

Kwoty pomocy dla producenta mleka:

– 1000 zł – do jałówki hodowlanej rasy mlecznej mającej w dniu zakupu powyżej 3 miesięcy i nie więcej niż 6 miesięcy;

– 1500 zł – do jałówki hodowlanej rasy mlecznej mającej w dniu zakupu powyżej 6 miesięcy i nie więcej niż 12 miesięcy;

2000 zł – do jałówki hodowlanej rasy mlecznej mającej w dniu zakupu powyżej 12 miesięcy i nie więcej niż 18 miesięcy;

3000 zł – do jałówki hodowlanej rasy mlecznej mającej w dniu zakupu powyżej 18 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:

– świadectwo potwierdzające pochodzenie zakupionych jałówek hodowlanych

– kopie faktur lub faktur VAT RR potwierdzających sprzedaż 5 tys. kg mleka w 2016 r. albo oświadczenie podmiotu skupującego potwierdzające tę ilość

– kopie faktur, faktur VAT RR albo kopię faktury, rachunku lub umowy sprzedaży, w przypadku dokonywania sprzedaży między rolnikami ryczałtowymi, potwierdzające liczbę i numery identyfikacyjne jałówek hodowlanych ras mlecznych zakupionych w wyznaczonym okresie

– oświadczenie producenta mleka zobowiązujące do utrzymania zakupionych jałówek hodowlanych do dnia 31 lipca 2020 r.

– jeśli dotyczy to także odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego lub kopię tego dokumentu – w przypadku gdy producent mleka ubiegający się o pomoc jest następcą prawnym innym niż spadkobierca, umowę sprzedaży, dzierżawy lub inną umowę, na podstawie której zostało przeniesione posiadanie gospodarstwa, lub kopie tych umów.

Pomoc, dotycząca różnicy w sprzedaży mleka będzie udzielana, jeżeli producent mleka:

1) posiadał, w dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy, w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, krowy typu użytkowego mleczny lub kombinowany mające powyżej 24 miesięcy, według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich

2) sprzedał w 2016 r. podmiotom skupującym mleko nie mniej niż 15 tys. kg mleka

3) sprzedał w okresie od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. mleko podmiotom skupującym mleko w ilości mniejszej niż w okresie od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. i nie mniejszej niż 1000 kg.

W przypadku gdy zwierzę padnie albo zostanie poddane ubojowi z konieczności, producent mleka, producent świń lub producent owiec, któremu udzielono pomocy jest zobowiązany zakupić zastąpić (zakupić) zwierzę w terminie 60 dni od zdarzenia.

Natomiast jeśli lekarz weterynarii stwierdzi niepłodność jałówki lub jałówki hodowlanej rasy mlecznej mających nie mniej niż 24 miesiące, do których udzielono pomocy, producent mleka albo producent świń może sprzedać tę jałówkę lub jałówkę hodowlaną rasy mlecznej, ale jest on zobowiązany do zakupu nowej jałówki lub jałówki hodowlanej rasy mlecznej, w terminie 60 dni od dnia sprzedaży sztuki u której stwierdzono niepłodność.

Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, że nabór wniosków o udzielenie pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jagniąt lub owiec będzie prowadzony w terminie od dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r.

Oliwia Pawłowska

Źródło:

minrol.gov.pl

arr.gov.pl