Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Nabór wniosków na rozwój usług rolniczych – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Nabór wniosków na rozwój usług rolniczych


Print Friendly, PDF & Email

Przypominamy, że trwa nabór na operacje typu “Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek należy złożyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 29 listopada 2016 roku.

Wsparcie pomocowe dotyczyć będzie:

 1. zakupu nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej z przeznaczeniem do świadczenia usług rolniczych, ale koszt zakupu ciągnika rolniczego może być kosztem w części nieprzekraczającej 50 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych,
 2. wdrażania systemu zarządzania jakością,
 3. opłat za patenty i licencje,
 4. kosztów ogólnych np. przygotowania biznesplanu (do wysokości kwoty 10 tys. zł netto) oraz dokumentacji technicznej operacji, w szczególności kosztorysów, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości czy projektów technologicznych.

Za dofinansowanie nie kupimy: nieruchomości, rzeczy używanych. Nie uwzględnimy także robót budowlanych, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT.

Beneficjentem może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

Podmiot wnioskujący o pomoc z musi mieć zarejestrowaną pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie minimum jednego z poniższych kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

01.61.Z ─ Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną;

01.62.Z ─ Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich;

01.63.Z ─ Działalność usługowa następująca po zbiorach

Zawieszenie wykonywania działalności w wyżej wymienionym okresie nie stanowi naruszenia omawianego warunku. Niemniej jednak przedsiębiorca musi udowodnić udokumentowane fakturą VAT lub wydrukiem paragonu fiskalnego, wykonanie usług rolniczych na kwotę co najmniej 20 000 PLN brutto, nie mniej jednak niż po 10 000 PLN brutto w każdym z 12 miesięcznych okresów poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy.

Na jednego beneficjenta pomoc przyznana w okresie realizacji Programu wynosi 500 000 zł. Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji. Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych. Przy czym ubiegający się o wsparcie musi posiadać numer identyfikacyjny producenta. Jeśli wnioskodawca nie dysponuje tym numerem może złożyć wniosek o nadanie tego numeru wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach ww. poddziałania. Z pomocy wykluczeni są beneficjenci którzy otrzymali wsparcie na “Modernizację gospodarstw rolnych” z PROW 2007-2013. Zgodnie z obowiązującym prawem obowiązek dotyczy wnioskodawcy, a nie małżonka.

O kolejności przysługiwania pomocy decydować będzie suma punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

 1. innowacyjność operacji (2 pkt.),
 2. operacje wpływające korzystnie na ochronę środowiska i oszczędność zasobów, w tym wody i energii (2 pkt.),
 3. operacje realizowane w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym (0-3 pkt.),
 4. podmioty, które nie uzyskały pomocy finansowej w ramach PROW na lata 2007-2013 w ramach działania “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” lub działania “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” lub działania “Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach tych działań (2 pkt.).

W przypadku operacji o takiej samej liczbie punktów, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje kwota wnioskowanej pomocy, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma operacja z niższą wnioskowaną kwotą pomocy. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i identycznej wartości wnioskowanej kwoty pomocy, w pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcy dłużej wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności gospodarczej określonych w załączniku do rozporządzenia.

Dokumenty aplikacyjne znajdują się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl.

Z tymi dokumentami powinien zapoznać się wnioskodawca :

 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020z dnia 14 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 3. Poradnik dla wnioskodawców – broszura
 4. Charakterystyka wybranych maszyn i urządzeń
 5. Tabela przedstawiająca punktację dotyczącą rozdrobnienia agrarnego

Bożena Pruszyńska

PODR Szepietowo