Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Nabór projektów w LGD „Tygiel Doliny Bugu” – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Nabór projektów w LGD „Tygiel Doliny Bugu”


Print Friendly, PDF & Email

Podlaskie Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie informuje, że Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie “Małych projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Limit dostępnych środków – 259 702,94 zł (konkurs nr TDB/413/XXI/14).

Termin składania wniosków: od 15 kwietnia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.

Wnioskodawcy zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej (CD) wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, Drohiczyn, ul. Warszawska 51, lok. 7 w poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00, wtorek – piątek od godz. 7.30 do 15.30. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faxem, e-mailem lub w inny sposób nie będą uwzględniane.

Wprowadzono zakresy tematyczne operacji:
15.1 Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR:
15.1.3 Organizacja imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów.
15.2 Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej:
15.2.1 Promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych.
15.2.3 Wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów, pełniących ich funkcję
15.3 Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR: 
15.3.1 Utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR.
15.3.2 Oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażenie obiektów pełniących funkcję turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej.
15.5 Promowanie, zachowanie lub oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego:
15.5.3. Kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego i gwary; tradycyjnych zawodów i rzemiosła.
15.5.5 Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego.
15.6 Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług – z wyłączeniem działalności rolniczej.
15.6.1 Udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych.
15.6.2 Promocja produktów lub usług lokalnych.

Dokumentacja konkursowa udostępniona została w siedzibie oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” www.tygieldolinybugu.pl (w zakładce konkursy), jak również w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok i na stronie internetowej UMWP www.prow.wrotapodlasia.pl oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa i na stronie internetowej www.mazovia.pl.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

Marta Sofińska