Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

“Młody Rolniku” pamiętaj! – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

“Młody Rolniku” pamiętaj!


Print Friendly, PDF & Email

Skorzystałeś z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”? Powinieneś posiadać zezwolenie na produkcję pasz w postaci stosownego zgłoszenia do Powiatowego Lekarza Weterynarii. Jest to wymóg zawarty w Liście Kontrolnej Przeprowadzania Weryfikacji Spełnienia Standardów w zakresie „wytwarzania i stosowania pasz”.

Zobowiązane do tego są wszystkie podmioty działające na rynku pasz zajmujące się działalnością związaną z:

  • produkcją
  • przetwarzaniem
  • przechowywaniem
  • transportem
  • sprzedażą pasz
  • w tym także rolnicy produkujący pasze na potrzeby własne w swoich gospodarstwach.

Młodzi rolnicy, którzy nie spełnili tego wymogu zawartego w karcie weryfikacji spełniania standardów w części II „Standardy w zakresie wytwarzania i stosowania pasz” pkt.2 Gospodarstwo posiada zezwolenie na produkcję pasz lub dokument potwierdzający rejestrację, mogą zostać ukarani koniecznością zwrotu części wypłaconej premii, a pozostałym gospodarstwom rolnym grozi wstrzymanie bądź też obniżenie wysokości należnych dopłat obszarowych. Nieposiadanie pozwolenia skutkować będzie również niemożliwością wprowadzenia na rynek jakiegokolwiek produktu rolnego pochodzącego od zwierząt utrzymywanych w tym gospodarstwie, a także niemożliwością zakupu pasz.

Posiadanie takiego zezwolenia jest warunkiem do przedłożenia we właściwym Oddziale Regionalnym ARiMR przez beneficjentów działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, oświadczenia o spełnieniu w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia działalności rolniczej standardów w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków otrzymania zwierząt – w terminie złożenia sprawozdania realizacji biznesplanu tj. 60 dni od dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pomocy (termin dla każdego beneficjenta ustalony indywidualnie).

Anna Sztachelska

źródło: www.arimr.gov.pl