Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa


Kalendarz wydarzeń

Luty 2019

pon wt śr czw pt sob nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Print Friendly, PDF & Email

Kierownik działu: mgr inż. Tadeusz Kruszewski

Sekcja produkcji roślinnej: tel. 86 275 89 17
Sekcja produkcja zwierzęca: tel. 86 275 89 16
Sekcja doświadczalnictwa :

 

Do zakresu działania Działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa należą:

1. Zadania realizowane nieodpłatnie:

 • doradztwo dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, w zakresie systemów produkcji rolnej:
  – rolnictwa integrowanego,
  – rolnictwa konwencjonalnego,
 • doradztwo w zakresie standardów jakościowych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • upowszechniania zasad wzajemnej zgodności dla gospodarstw rolnych – cross compliance,
 • upowszechnianie zasad integrowanej ochrony roślin
 • unowocześniania metod produkcji roślinnej i zwierzęcej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • poprawy jakości produktów rolnych,
 • stosowania nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowli oraz przetwórstwa rolno-spożywczego,
 • rozwiązywania problemów technologicznych i organizacyjno-ekonomicznych gospodarstw rolnych, w szczególności związanych z dobrostanem zwierząt,
 • pomoc w ubieganiu się o przyznanie pomocy finansowej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych,
 • poprawy jakości artykułów rolno-spożywczych i ich przetwórstwa oraz wzmocnienia pozycji rolników na rynku,
 • podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników,
 • doskonalenie zawodowe własnych kadr doradczych,
 • prowadzenie działalności informacyjnej wspierającej rozwój systemów produkcji rolniczej,
 • upowszechnianie integrowanych metod produkcji rolniczej przyjaznych dla środowiska,
 • upowszechnianie wyników porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego,
 • współdziałanie w realizacji zadań wynikających z ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych,
 • prowadzenie analizy w zakresie poziomu i jakości produkcji rolniczej i funkcjonowania gospodarstw rolnych,
 • wdrażanie modeli technologii produkcji odpowiadających warunkom glebowo-klimatycznym i organizacyjno-ekonomicznym, uwzględniających zrównoważony rozwój i ochronę środowiska, jak również jakość produktu rolniczego,
 • wdrażanie i upowszechnianie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie budownictwa i mechanizacji rolnictwa,
 • upowszechnianie mechanizmów funkcjonowania rynków rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej,
 • edukacja rolników w zakresie Dobrej Praktyki Rolniczej i Dobrej Praktyki Higienicznej,
 • prowadzenie prac wdrożeniowo-upowszechnieniowych na polu doświadczalnym własnym i u rolników indywidualnych
 • monitorowanie stanu produkcji roślinnej i zwierzęcej na terenie województwa podlaskiego,
 • opracowywanie artykułów i publikacji oraz popularyzacja w mediach problematyki rolniczej, wynikającej z działalności realizowanej przez PODR,
 • współudział w organizowaniu pokazów i wystaw oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru nad działalnością wystawienniczą dotyczącą produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • współpraca z placówkami naukowymi, instytucjami z otoczenia rolnictwa, wyższymi uczelniami, zakładami przetwórczymi i produkującymi środki do produkcji rolnej w zakresie wdrażania do praktyki i upowszechniania badań naukowych realizowanych na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich,

2. Usługi realizowane odpłatnie:

 • wypełnianie wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych,

3. Współpraca przy realizacji zadań:

 • z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami społeczno- zawodowymi rolników, a w szczególności z:
  • Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Podlaskim Urzędem Wojewódzkim,
  • Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego,
  • samorządami powiatowymi i gminnymi,
  • Podlaską Izbą Rolniczą,
  • Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy w Poznaniu,
  • Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie,
  • Polskim Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego w Warszawie,
  • Podlaskim Związkiem Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Białymstoku,
  • Polskim Związkiem Hodowców Trzody Chlewnej „POLSUS” w Warszawie,
  • Podlaskim Związkiem Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej w Białymstoku,
  • Wojewódzkim Związkiem Hodowców Koni w Białymstoku,
  • Regionalnym Związkiem Hodowców Owiec i Kóz w Białymstoku,
  • Krajową Radą Drobiarstwa Izbą Gospodarczą w Warszawie,
  • Polskim Związkiem Hodowców Strusi,
  • Podlaskim Związkiem Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego.
 • z instytutami naukowo – badawczymi i rolniczymi uczelniami wyższymi, a w szczególności z:
  • Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach,
  • Instytutem Ochrony Roślin w Poznaniu,
  • Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie,
  • Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach
  • Instytutem Zootechniki w Balicach k. Krakowa,
  • Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego w Warszawie,
  • Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej,
  • SGGW w Warszawie,
  • Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie,
  • Politechniką Białostocką,
  • Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży,
  • Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach,
  • Stacjami Doświadczalnymi Oceny Odmian w Krzyżewie, Marianowie i Łyskach,
 • z instytucjami i firmami zajmującymi się problematyką rolnictwa i obszarów wiejskich, a zwłaszcza z:
  • Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie,
  • Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Białymstoku,
  • Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku,
  • Agencją Rynku Rolnego,
  • Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  • Stacją Hodowli i Unasienniania Zwierząt w Bydgoszczy,
  • Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Białymstoku,
  • Polską Izbą Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych.