Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw


Kalendarz wydarzeń

Marzec 2019

pon wt śr czw pt sob nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Print Friendly, PDF & Email

Kierownik działu: p.o. mgr inż. Robert Korczak

Sekcja metodyki doradztwa i szkoleń: tel. 86 275 89 40,

Sekcja wydawnictw i promocji: tel. 86 275 89 02, 86 275 89 01

 

Zadania realizowane nieodpłatnie:

 • rozpoznawanie oczekiwań edukacyjnych środowiska i dostosowanie do nich oferty szkoleniowej,
 • organizowanie i koordynowanie szkoleń, seminariów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
 • pomoc rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich w zdobywaniu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
 • opracowywanie programów edukacyjnych umożliwiających zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • poszukiwanie źródeł wsparcia działalności szkoleniowej Ośrodka Doradztwa,
 • organizowanie procesu szkolenia i doskonalenia kadry doradczej,
 • opracowywanie materiałów informacyjno-szkoleniowych z zakresu doradztwa i szkoleń,
 • analiza potrzeb społeczności wiejskiej w zakresie doradztwa rolniczego i podejmowanie działań wynikających z potrzeb lokalnych,
 • przedkładanie wniosków i propozycji związanych z metodyką pracy doradczej.
 • współpraca z kierownikami innych działów i zespołów doradztwa w zakresie metodyki doradztwa, oświaty i szkoleń,
 • przygotowywanie do wydania i druku, broszur tematycznych, ulotek, folderów, plakatów i innych materiałów informacyjno-promocyjnych,
 • wykonywanie materiałów szkoleniowych pomocnych w pracy doradców,
 • wykonywanie zadań informacyjnych i promocyjnych wynikających z udziału ośrodka doradztwa w realizacji polityki państwa w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich,
 • współpraca z działami Ośrodka Doradztwa w zakresie upowszechniania i przekazywania wszelkich informacji będących przedmiotem ich działalności,
 • obsługa i doskonalenie systemu informacji rolniczej dla potrzeb sprawnego funkcjonowania ośrodka doradztwa oraz prowadzenie biura obsługi klienta,
 • koordynacja przygotowania stron internetowych PODR oraz weryfikacja ich zawartości,
 • opracowywanie kalendarza imprez wojewódzkich i powiatowych,
 • popularyzacja i obsługa informacyjna targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji i promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego oraz działalność,
 • promowanie podlaskiej wsi, województwa, rolnictwa i ośrodka doradztwa; prezentowanie osiągnięć województwa i rolnictwa na stronie internetowej, na łamach własnych wydawnictw oraz w mediach lokalnych, regionalnych i krajowych a także podczas imprez,
 • prezentowanie liderów podlaskiego rolnictwa, osobowości pozytywnie oddziaływujących na środowisko wiejskie. Organizowanie konkursu “Podlaska Agroliga”. Promocja produktów lokalnych i regionalnych,
 • utrzymywanie kontaktów z mediami – współpraca z redakcjami czasopism rolniczych, radiem i telewizją, redakcjami ukazujących się w województwie podlaskim, pism lokalnych i samorządowych w celu docierania z informacją rolniczą do mieszkańców województwa podlaskiego i promocji podlaskiego rolnictwa,
 • prowadzenie fachowej biblioteki rolniczej. Gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych. Obsługiwanie użytkowników biblioteki w zakresie informacji bibliograficznej i rzeczowej. Współpraca z innymi bibliotekami i ośrodkami informacji naukowej,
 • prowadzenie oraz aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej,
 • prenumerata czasopism pomocnych w pracy specjalistów poszczególnych branż i zespołów doradczych.

Usługi realizowane odpłatnie:

 • organizowanie i koordynowanie kursów przygotowujących do uzyskania tytułów zawodowych w zawodach przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej,
 • organizowanie i koordynowanie szkoleń z zakresu obrotu, konfekcjonowania lub stosowania środków ochrony roślin,
 • organizowanie i koordynowanie kursów dla operatorów kombajnów zbożowych,
 • organizowanie innych szkoleń i kursów nie związanych z realizacja zadań statutowych,
 • organizowanie we współpracy z działami merytorycznymi i Działem Administracyjno-Gospodarczym imprez targowo-wystawienniczych wpisanych w kalendzarz imprez Ośrodka Doradztwa,
 • przygotowywanie do wydania i druku miesięcznika “Wiadomości Rolnicze”.
 • prowadzenie prenumeraty “Wiadomości Rolniczych”,
 • prowadzenie usługowej działalności wydawniczej i reklamowej, przygotowywanie materiałów reklamowych i informacyjnych.

Współpraca przy realizacji zadań z:

 • Podlaskim Kuratorium Oświaty,
 • Podlaską Izbą Rolniczą,
 • Centrum Doradztwa Rolniczego i jednostkami doradztwa rolniczego,
 • szkołami i uczelniami wyższymi,
 • placówkami oświatowymi, centrami kształcenia ustawicznego, centrami kształcenia praktycznego,
 • Państwową Inspekcją Pracy (w zakresie wydawnictw),
 • Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa,
 • zagranicznymi instytucjami doradztwa rolniczego i instytucjami wspomagającymi rozwój rolnictwa,
 • Podlaskim Urzędem Wojewódzkim,
 • Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego,
 • samorządami powiatowymi i gminnymi,
 • Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Agencją Rynku Rolnego,
 • uczelniami rolniczymi, takimi jak: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Wyższą Szkołą Menadżerską w Białymstoku,
 • szkołami rolniczymi woj. podlaskiego,
 • bibliotekami rolniczymi, Centralną Biblioteką Rolniczą, Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Białymstoku i w Łomży, bibliotekami instytutów branżowych i uczelni rolniczych,
 • środkami masowego przekazu – telewizją, radiem, prasą fachową i regionalną.