Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Dział Księgowości – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Dział Księgowości


Kalendarz wydarzeń

Luty 2019

pon wt śr czw pt sob nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Print Friendly, PDF & Email

Główny Księgowy – mgr Anna Kozikowska – tel. 86 2758914

Do zakresu działania Działu Księgowości należą:

Zadania realizowane nieodpłatnie:

 • zorganizowanie i prowadzenie gospodarki finansowej w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z póź. zm.) oraz z uwzględnieniem innych obowiązujących przepisów finansowo-księgowych,
 • opisanie przyjętych zasad księgowości w formie instrukcji zakładowych i w miarę potrzeby ich aktualizowanie,
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia,
 • okresowe ustalanie i sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
 • sporządzanie kalkulacji wynikowej i analiz finansowych w celu:
  • terminowego przekazywania informacji o działalności ekonomicznej Ośrodka Doradztwa,
   organizowania terminowego rozliczania osób odpowiedzialnych majątkowo,
   prawidłowego i terminowego dochodzenia roszczeń oraz egzekwowania należności,
  • dokonywanie rozliczeń przychodów i rozchodów Ośrodka Doradztwa w zakresie działalności bieżącej, inwestycyjnej, działalności gospodarczej oraz gospodarki zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
  • koordynacja funduszem świadczeń socjalnych,
 • sprawowanie kontroli wewnętrznej – wstępnej, bieżącej i następczej – polegającej na:
  • kontroli formalnej dokumentów związanych z wydawaniem środków pieniężnych i wartości materialnych,
  • organizowaniu obrotu pieniężnego na rachunkach bankowych,
  • kontroli formalnej związanej z obrotem majątkiem Ośrodka Doradztwa,
  • kontroli operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowania,
 • wykonywanie obsługi Ośrodka Doradztwa w zakresie:
  • naliczania wynagrodzeń, świadczeń, zasiłków chorobowych, rodzinnych itp. oraz prowadzenie
  • ewidencji dla wszystkich pracowników,
  • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • rozliczanie kosztów podróży służbowych,
  • prowadzenie rozliczeń zobowiązań i należności wobec ZUS,
  • obliczanie zgodnie z obowiązującymi przepisami podstawy przyznania emerytur i rent,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i rzeczowych,
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji przewidzianej ustawą oraz jej archiwowanie zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • całokształt zagadnień związanych z prowadzeniem spraw płacowych,
 • prowadzenie kasy Ośrodka Doradztwa, dokonywanie wypłat gotówkowych i przyjmowanie wpłat gotówkowych oraz sporządzanie raportów kasowych,
 • wystawianie faktur z zakresu usług wykonywanych przez Ośrodek Doradztwa,
 • właściwe przygotowanie materiałów oraz opracowanie rocznego planu finansowego i bieżąca analiza jego realizacji,
 • współpraca z kierownikami innych Działów i Zespołów Doradztwa w zakresie właściwości działu.

Współpraca przy realizacji zadań z:

 • Podlaskim Urzędem Wojewódzkim,
 • Centrum Doradztwa Rolniczego,
 • Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • Urzędami Pracy.