Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Formy pomocy dla poszkodowanych w wyniku suszy – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Formy pomocy dla poszkodowanych w wyniku suszy


Print Friendly, PDF & Email

W pierwszym półroczu bieżącego roku tysiące gospodarstw rolnych poniosło straty spowodowane przez suszę. Poszkodowani potrzebują znacznych środków finansowych, aby wznowić produkcję i poprawić sytuację finansową swoich gospodarstw. Jedną z form pomocy są kredyty “klęskowe” obrotowe z dopłatami do oprocentowania – linia K02. Warunkiem niezbędnym do ubiegania się o kredyt „klęskowy” jest oszacowanie strat spowodowanych przez dane zdarzenie losowe – w tym przypadku przez suszę.

Kredyty przeznaczone na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji mogą być udzielane przez banki w terminie do 12 miesięcy od daty oszacowania szkód.

Udzielenie kredytu „klęskowego” uzależnione jest od wysokości strat poniesionych przez gospodarstwo rolne. Kwota kredytu z linii K02 nie może przekroczyć kwoty obniżenia dochodu, zwiększonej o koszty poniesione i zmniejszonej o koszty nieponiesione oraz wynosić więcej niż 5 mln zł dla gospodarstw rolnych lub 8 mln zł dla działów specjalnych produkcji rolnej. Od kredytobiorcy nie wymaga się wniesienia wkładu własnego.

Kredyt „klęskowy” obrotowy może zostać udzielony na sfinansowanie nakładów poniesionych po dniu wystąpienia szkody i przeznaczony może być na zakup wszelkich środków obrotowych do produkcji rolnej, np. kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego, pasz treściwych i objętościowych oraz koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich, nawozów, środków ochrony roślin, paliwa. Należy podkreślić, że kredyt ten nie musi być wykorzystany na odtworzenie wyłącznie tej produkcji, która została zniszczona. Korzystając z tej linii można sfinansować również bieżące nakłady ponoszone w celu odtworzenia zdolności kreowania odpowiednich dochodów z produkcji rolnej. Wydatkowanie środków z udzielonego kredytu musi zostać rozliczone w co najmniej 50%.

Kredyty „klęskowe” udzielane są przez następujące banki:

 • SGB Bank S.A. i zrzeszone banki spółdzielcze,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i zrzeszone banki spółdzielcze,
 • BGŻ PNB Paribas S.A.,
 • Raiffeisen bank Polska S.A.,
 • Bank Zachodni WBK S.A.,
 • Bank PEKAO S.A.,
 • Krakowski Bank Spółdzielczy

Obecnie oprocentowanie kredytu płacone przez rolnika wynosi:

 • 1,74% – 2,09%, jeżeli w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej było ubezpieczonych od wystąpienia co najmniej jednej z klęsk żywiołowych;
 • 2,61% – 3,1350% w przypadku gdy rolnik nie posiadał takiego ubezpieczenia.

Warto podkreślić, że Agencja posiada obecnie środki na finansowanie kredytów „klęskowych w wysokości zapewniającej pełną dostępność kredytów dla wszystkich zainteresowanych, którzy spełniają wymogi stawiane przez przepisy określające warunki pomocy oraz warunki stawiane przez bank. Podmioty zainteresowane ubieganiem się o kredyt „klęskowy” powinny złożyć w banku współpracującym z Agencją stosowny wniosek o kredyt wraz protokołem oszacowania strat i innymi dokumentami wymaganymi przez bank.

Jeżeli starty wynoszą 30% lub mniej średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym, to dopłaty Agencji będą stosowane jako pomoc de minimis w rolnictwie.

Tegoroczna susza może przyczynić się również do powstania trudności ze spłatą zaciągniętych w poprzednich latach preferencyjnych kredytów inwestycyjnych. Warto przypomnieć, że istnieją w takich sytuacjach rozwiązania takie jak:

 • prolongata spłaty rat kapitału i odsetek, o ile określony w umowie kredytu termin ich spłaty jeszcze nie minął,
 • wydłużenie okresu kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, o ile określony w umowie kredytu okres kredytowania jeszcze nie minął i nie zostanie przekroczony maksymalny okres kredytowania właściwy dla danej linii kredytowej,
 • wydłużenie okresu kredytowania o dodatkowe trzy lata poza okres maksymalny (w zależności od linii kredytowej – do 11 lub do 18 lat), przy czym kwota dopłat może zostać zwiększona, o ile nie spowoduje to przekroczenia właściwej w danym przypadku łącznej wysokości pomocy.

Istnieją też inne formy pomocy dla poszkodowanych rolników w wyniku suszy. Są to:

 • odroczenie terminu płatności bieżących składek KRUS i rozłożenie ich na dogodne raty;
 • odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz udzielenie ulg w czynszu;
 • możliwość stosowania przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym.

Warunkiem uzyskania pomocy jest posiadanie protokołu z oszacowania szkód, potwierdzonego przez wojewodę. 

Anna Czarkowska