Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Restrukturyzacja małych gospodarstw w I kwartale 2017 roku – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Restrukturyzacja małych gospodarstw w I kwartale 2017 roku


Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z harmonogramem planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 opracowanym przez MRiRW, wnioski na „Restrukturyzację małych gospodarstw” będą przyjmowane w I kwartale 2017 roku.

O pomoc będą mogli ubiegać się posiadacze gospodarstw o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro, a realizacja związanego z pomocą biznesplanu doprowadzi do osiągniecia wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa do co najmniej 10 tys. euro i co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej.Przedkładany wraz z wnioskiem o pomoc, biznesplan m. in. musi przewidywać inwestycje w środki trwałe o wartości równej co najmniej 80% kwoty pomocy. Inwestycje te maja dotyczyć działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Pomoc przyznaje się w wysokości 60 tys. zł, jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro, i wypłaca w dwóch ratach, przy czym pierwsza rata w wysokości 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 tys. zł.

O pomoc będzie mógł ubiegać się rolnik który:

– podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik nieprzerwanie przez co najmniej ostatnie 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nieprowadzenie innej działalności gospodarczej,

– nie korzystał z pomocy w ramach następujących działań: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Premie dla młodych rolników”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” .

– przedstawi biznesplan zawierający koncepcję restrukturyzacji prowadzącej do zwiększenia rentowności i wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa, w szczególności w wyniku zmiany prowadzonej produkcji rolnej.

Rolnicy którzy zamierzają ubiegać się o pomoc finansową na restrukturyzacje swojego gospodarstwa, a nie są pewni czy zostaną zakwalifikowani do pomocy z uwagi na wielkość ekonomiczną gospodarstwa, mogą to sprawdzić w najbliższym powiatowym zespole doradztwa rolniczego Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, dysponując danymi o posiadanych zwierzętach i uprawach rolnych zgłaszanych do dopłat bezpośrednich.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw”.

Jerzy Iwaniuk

PZDR Bielsk Podlaski