Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Print Friendly, PDF & Email

Operacje typu: Restrukturyzacja małych gospodarstw

WARUNKI PRZYZNAWANIA POMOCY:
Premia może zostać przyznana rolnikowi, jeżeli m.in.:
• jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:
o gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub
o nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,
położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. euro;
• jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
• jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku;
• przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do jego realizacji;
• nie przyznano mu albo przyznano, lecz nie wypłacono mu pomocy finansowej z powodu rezygnacji z tej pomocy, niedopełnienia przez beneficjenta warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy albo zawarta umowa o przyznaniu pomocy, lub niezłożenia wniosku o płatność:
a) w ramach działań ,,Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działania ,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
b) na objęte programem operacje typu:
– “Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” lub
– “Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania “Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”, lub
– “Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania “Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”;
• w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.
Uznaje się, że rolnik prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych, jeżeli:
• działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych;
• jego:
o dochody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% jego wszystkich dochodów lub
o przychody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% wszystkich jego przychodów.
FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY:
Premia w wysokości 60 tys. zł (jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro), płatna w II ratach:
• I rata – 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 tys. zł (wniosek o płatność I raty składa się w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
• II rata – 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 tys. zł (wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.).
Pomoc w tym zakresie przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz.
W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne.
PRZEZNACZENIE POMOCY:
Premia przyznawana jest na operację:
• obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
• polegającej na:
o przeprowadzeniu inwestycji w środki trwałe oraz
o udziale w szkoleniach, lub
o korzystaniu z usług doradczych, lub
o udziale w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych,
o realizacji innych działań niezbędnych do przeprowadzenia restrukturyzacji gospodarstwa;
• która ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa
o do co najmniej 10 tys. euro,
o co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej;
w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej.
Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co najmniej 80% kwoty pomocy.
Inwestycje w środki trwałe:
• nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
• mogą dotyczyć zakupu wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia;
• w przypadku inwestycji budowlanej, może być uwzględniona inwestycja, która będzie położona na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub beneficjenta, przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.
Pomoc nie może zostać przeznaczona na działalność w zakresie:
• prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
• prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej: hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych.
KOLEJNOŚĆ PRZYSŁUGIWANIA POMOCY:
Zależy od sumy punktów przyznawanych wg następujących kryteriów wyboru:
• rodzaj planowanej produkcji (od 1 do 3 pkt);
• kompleksowość biznesplanu (od 0,25 do 7 pkt);
• wpływ na realizację celów przekrojowych (od 1 do 10 pkt);
• docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:
o powyżej 20 tys. euro – 5 pkt,
o 16 – 20 tys. euro – 4 pkt,
o 12 – 16 tys. euro – 2 pkt;
• wiek wnioskodawcy – jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie ma więcej niż 40 lat – 1 pkt;
• zmiana kierunku produkcji – 2 pkt;
• podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika oraz nie prowadzenie działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy – 2 pkt.
Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 7 punktów.
DECYZJA O PRZYZNANIU POMOCY:
Wydawana z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta, w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, następujących warunków:
• rozpoczęcia realizacji biznesplanu;
• rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu, chyba że beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów – o ile warunek ten nie był spełniony w dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy;
• złożenia wniosku o płatność pierwszej raty pomocy.

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ARiMR