Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Małe gospodarstwa otrzymają wsparcie – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Małe gospodarstwa otrzymają wsparcie


Print Friendly, PDF & Email

Małe gospodarstwa rolne będą mogły otrzymać 60 tys. zł na restrukturyzację. Pomoc będzie miała formę premii. Oznacza to, że nie jest wymagany wkład własny wnioskodawcy, jak ma to miejsce w przypadku innych programów pomocowych.

Premia będzie wypłacana w dwóch ratach, odpowiednio 80% i 20%. Pierwsza rata będzie wypłacana przed realizacją przedsięwzięć zaplanowanych w biznesplanie, a druga po ich zrealizowaniu.

Pomoc może być przeznaczona na:

 • zakup gruntów rolnych,
 • budowę lub modernizację budynków,
 • zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich,
 • zakup i instalację nowych maszyn, urządzeń i wyposażenia,
 • zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • zakładanie sadów i plantacji wieloletnich (owocujących powyżej 5 lat) oprócz plantacji roślin energetycznych.

Kto może ubiegać się o pomoc

O pomoc może ubiegać się rolnik, tzn. posiadacz gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych lub osoba posiadająca nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Podstawowym warunkiem jest posiadanie gospodarstwa o tzw. wielkości ekonomicznej poniżej 10 000 euro. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa, to standardowa nadwyżka bezpośrednia dla hektara uprawy lub sztuki zwierzęcia wyrażona w euro. Struktura produkcji w gospodarstwie pomnożona przez odpowiadające jej nadwyżki daje wielkość ekonomiczną gospodarstwa. W przypadku gdy do uzyskania pomocy kwalifikują się oboje małżonkowie, pomoc może być przyznana tylko jednemu z nich.

Osoba ubiegająca się o pomoc musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik nieprzerwanie przez co najmniej ostatnie 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku i w tym okresie nie prowadziła innej działalności gospodarczej.

Kto z pomocy jest wykluczony

Z pomocy nie mogą skorzystać rolnicy, którym przyznano pomoc finansową z następujących programów w ramach PROW 2007-2013:

 • Modernizacja gospodarstw rolnych,
 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
 • Ułatwianie startu młodym rolnikom.

Korzystając z programu nie można korzystać jednocześnie z następujących działań PROW 2014-2020:

 • Modernizacja gospodarstw rolnych,
 • Premie dla młodych rolników,
 • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

Gospodarstwo, w którym zostanie zmieniony profil produkcji w ramach programu „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, na dalszy rozwój będzie mogło uzyskać pomoc finansową z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Zobowiązania

Bezwzględnym zobowiązaniem każdego rolnika, który skorzysta z dofinansowania programu restrukturyzacji gospodarstwa, jest wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu powyżej 10 000 euro. Ponadto, wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa nie może być mniejszy niż 20% w stosunku do roku bazowego, tzn. wielkości wyjściowej, niezależnie od tego jaką wartość ta wielkość wyjściowa miała. Oznacza to, że każde gospodarstwo uczestniczące w programie będzie zobligowane do zmiany struktury produkcji, w taki sposób, aby nastąpił wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa.

Sposób w jaki gospodarstwo osiągnie te cele będzie musiał być opisany w biznesplanie, który jest składany do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy. Wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa będzie musiał być zachowany przez okres 5 lat od dnia otrzymania II raty płatności. Dodatkowo, każdy rolnik korzystający z pomocy w ramach programu, będzie musiał prowadzić uproszczoną rachunkowość rolną.

Jerzy Iwaniuk

st. spec. ds. ekonomiki

Źródło: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Wiadomości Rolnicze” 10/2016