Małe gospodarstwa rolne będą mogły otrzymać 60 tys. zł na restrukturyzację. Pomoc będzie miała formę premii. Oznacza to, że nie jest wymagany wkład własny wnioskodawcy, jak ma to miejsce w przypadku innych programów pomocowych.

Premia będzie wypłacana w dwóch ratach, odpowiednio 80% i 20%. Pierwsza rata będzie wypłacana przed realizacją przedsięwzięć zaplanowanych w biznesplanie, a druga po ich zrealizowaniu.

Pomoc może być przeznaczona na:

 • zakup gruntów rolnych,
 • budowę lub modernizację budynków,
 • zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich,
 • zakup i instalację nowych maszyn, urządzeń i wyposażenia,
 • zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • zakładanie sadów i plantacji wieloletnich (owocujących powyżej 5 lat) oprócz plantacji roślin energetycznych.

Kto może ubiegać się o pomoc

O pomoc może ubiegać się rolnik, tzn. posiadacz gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych lub osoba posiadająca nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Podstawowym warunkiem jest posiadanie gospodarstwa o tzw. wielkości ekonomicznej poniżej 10 000 euro. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa, to standardowa nadwyżka bezpośrednia dla hektara uprawy lub sztuki zwierzęcia wyrażona w euro. Struktura produkcji w gospodarstwie pomnożona przez odpowiadające jej nadwyżki daje wielkość ekonomiczną gospodarstwa. W przypadku gdy do uzyskania pomocy kwalifikują się oboje małżonkowie, pomoc może być przyznana tylko jednemu z nich.

Osoba ubiegająca się o pomoc musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik nieprzerwanie przez co najmniej ostatnie 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku i w tym okresie nie prowadziła innej działalności gospodarczej.

Kto z pomocy jest wykluczony

Z pomocy nie mogą skorzystać rolnicy, którym przyznano pomoc finansową z następujących programów w ramach PROW 2007-2013:

 • Modernizacja gospodarstw rolnych,
 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
 • Ułatwianie startu młodym rolnikom.

Korzystając z programu nie można korzystać jednocześnie z następujących działań PROW 2014-2020:

 • Modernizacja gospodarstw rolnych,
 • Premie dla młodych rolników,
 • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

Gospodarstwo, w którym zostanie zmieniony profil produkcji w ramach programu „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, na dalszy rozwój będzie mogło uzyskać pomoc finansową z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Zobowiązania

Bezwzględnym zobowiązaniem każdego rolnika, który skorzysta z dofinansowania programu restrukturyzacji gospodarstwa, jest wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu powyżej 10 000 euro. Ponadto, wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa nie może być mniejszy niż 20% w stosunku do roku bazowego, tzn. wielkości wyjściowej, niezależnie od tego jaką wartość ta wielkość wyjściowa miała. Oznacza to, że każde gospodarstwo uczestniczące w programie będzie zobligowane do zmiany struktury produkcji, w taki sposób, aby nastąpił wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa.

Sposób w jaki gospodarstwo osiągnie te cele będzie musiał być opisany w biznesplanie, który jest składany do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy. Wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa będzie musiał być zachowany przez okres 5 lat od dnia otrzymania II raty płatności. Dodatkowo, każdy rolnik korzystający z pomocy w ramach programu, będzie musiał prowadzić uproszczoną rachunkowość rolną.

Jerzy Iwaniuk

st. spec. ds. ekonomiki

Źródło: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Wiadomości Rolnicze” 10/2016

Dzisiaj jest 24.01.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie