Zgodnie z harmonogramem planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 opracowanym przez MRiRW, wnioski na „Restrukturyzację małych gospodarstw” będą przyjmowane w I kwartale 2017 roku.

O pomoc będą mogli ubiegać się posiadacze gospodarstw o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro, a realizacja związanego z pomocą biznesplanu doprowadzi do osiągniecia wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa do co najmniej 10 tys. euro i co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej.Przedkładany wraz z wnioskiem o pomoc, biznesplan m. in. musi przewidywać inwestycje w środki trwałe o wartości równej co najmniej 80% kwoty pomocy. Inwestycje te maja dotyczyć działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Pomoc przyznaje się w wysokości 60 tys. zł, jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro, i wypłaca w dwóch ratach, przy czym pierwsza rata w wysokości 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 tys. zł.

O pomoc będzie mógł ubiegać się rolnik który:

- podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik nieprzerwanie przez co najmniej ostatnie 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nieprowadzenie innej działalności gospodarczej,

- nie korzystał z pomocy w ramach następujących działań: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Premie dla młodych rolników”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” .

- przedstawi biznesplan zawierający koncepcję restrukturyzacji prowadzącej do zwiększenia rentowności i wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa, w szczególności w wyniku zmiany prowadzonej produkcji rolnej.

Rolnicy którzy zamierzają ubiegać się o pomoc finansową na restrukturyzacje swojego gospodarstwa, a nie są pewni czy zostaną zakwalifikowani do pomocy z uwagi na wielkość ekonomiczną gospodarstwa, mogą to sprawdzić w najbliższym powiatowym zespole doradztwa rolniczego Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, dysponując danymi o posiadanych zwierzętach i uprawach rolnych zgłaszanych do dopłat bezpośrednich.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw”.

Jerzy Iwaniuk

PZDR Bielsk Podlaski

Dzisiaj jest 24.01.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie