O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru operacji:

- kwalifikacje zawodowe 1-5 punktów

- rodzaj planowanej produkcji - zobowiązanie do uczestnictwa w unijnym systemie jakości – 2 punkty, z tym że w przypadku uczestnictwa w systemie rolnictwa ekologicznego przyznaje się 4 punkty,

- produkcja roślin wysokobiałkowych, jeżeli powierzchnia użytków rolnych, na których będą uprawiane te rośliny, wynosi co najmniej 1 ha – przyznaje się 2 punkty,

- kompleksowość biznesplanu - inwestycja budowlana związana z działalnością rolniczą, przyznaje się 2 punkty,

- udział w szkoleniach przyznaje się 0,5 punktu za każde jednak nie więcej niż 2 punkty,

- prowadzenie działań w zakresie przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie – przyznaje się 1 punkt.

- prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie – przyznaje się 3 punkty.

- udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych – przyznaje się 2 punkty.

- w zakresie ochrony środowiska i klimatu– udział zbóż w strukturze zasiewów na gruntach ornych mniejszy lub równy 66% – przyznaje się 0,5 punktu. Zobowiązanie do przygotowywania planu nawozowego – przyznaje się 2 punkty. Inwestycje w zakresie ochrony środowiska i zapobieganiu zmianom klimatu – przyznaje się nie więcej niż 5 punktów.

- w zakresie innowacyjności za postęp biologiczny, organizację produkcji, nowoczesne technologie produkcji lub innowacyjny produkt – przyznaje się po 1 punkcie za każdy z tych obszarów, jednak nie więcej niż 2 punkty.

- docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:

a) więcej niż 20 tys. euro – przyznaje się 5 punktów,

b) więcej niż 16 tys. euro i nie więcej niż 20 tys. euro – przyznaje się 3 punkty,

c) więcej niż 12 tys. euro i nie więcej niż 16 tys. euro – przyznaje się 1 punkt,

Jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie ma więcej niż 40 lat – przyznaje się 3 punkty.

Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy, dołączonych do niego dokumentach oraz kontroli administracyjnej. Dokonanie przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy zmian we wniosku o przyznanie pomocy lub w dołączonych do niego dokumentach po upływie 20 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy nie ma wpływu na kolejność przysługiwania pomocy, z wyłączeniem przypadku, gdy taka zmiana powoduje zmniejszenie liczby punktów. W pierwszej kolejności pomoc przysługuje podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy, które uzyskały największą liczbę punktów, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy uzyskał co najmniej 10 punktów.

Pierwszą ratę pomocy wypłaca się na wniosek o płatność, który składa się w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

             Roman Wojewódzki

gł. specjalista d.s. produkcji roślinnej

Dzisiaj jest 24.01.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie