Mimo, że działanie „Restrukturyzacja małych gospodarstw” jeszcze nie ruszyło znane są szczegółowe zasady przyznawania tej pomocy. Pomoc dla małych gospodarstw będzie przyznawana w formie premii, wypłacanych w II transzach 48000 i 12000 zł.

Premia jest przeznaczona dla osób prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1ha lub posiadającego nieruchomości służące do prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej. Dodatkowo osoby te muszą spełniać następujące kryteria:

  • Wielkość ekonomiczna nie przekracza w momencie ubiegania się o pomoc 10 tys. euro.
  • Osiągnąć wzrost wielkości ekonomicznej o co najmniej 20% w stosunku do wyjściowej wielkości i utrzymać ten wzrost przez 5 lat od wypłaty I transzy pomocy
  • Wsparcie mogą uzyskać ubezpieczeni w pełnym zakresie jako rolnik w KRUS przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku,
  • Wsparcie mogą uzyskać osoby pełnoletnie prowadzące osobiście i na własny rachunek zarobkową działalność rolniczą.
  • 80% premii(I transzę) należy przeznaczyć na środki trwałe w gospodarstwie, pozostałe 20% (II transza ) może być wykorzystana na obrotowe środki
  • O wsparcie mogą się ubiegać osoby które nie otrzymały pomocy z następujących działań: Ułatwienie startu młodym rolnikom”, Modernizacja gospodarstw rolnych” , Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w ramach PROW 2007-2013, lub działania PROW 2014-2020- Modernizacja Gospodarstw Rolnych, Premie dla Młodych Rolników, Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Do uzyskania wsparcia potrzebny będzie biznesplan, który odzwierciedlał będzie zmiany w gospodarstwie i jego realizacja będzie monitorowana przez ARiMR.

Polska jest podzielona na 4 makroregiony. Województwo podlaskie należy makroregionu C. Do wyliczenia, czy gospodarstwo nie przekracza 10 tys. euro potrzebne są fizyczne rozmiary produkcji w gospodarstwie - powierzchnie poszczególnych upraw i stan średni zwierząt w przypadku produkcji zwierzęcej). Poniższa tabelka przedstawia wybrane wskaźniki standardowej produkcji w makroregionie C.

Rodzaj produkcji wybrane wskaźniki standardowej nadwyżki w makroregionie C (€)
krowy mleczne 1330,09
krowy mamki 276,87
lochy 476,21
tuczniki 392,05
pszenica ozima 751,75
pszenżyto ozime 574,58
ziemniaki jadalne 30487,56
żyto ozime 418,67
mieszanka zbożowa jara 457,39
owies siewny 419,53

Na premie dla małych gospodarstw w ramach PROW 2014-2020 przewidziano 883 mln euro.

              Alina Kajko

gł. specjalista d.s. przedsiębiorczości programów i projektów

Dzisiaj jest 24.01.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie