Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Obowiązki młodego rolnika – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Obowiązki młodego rolnika


Print Friendly, PDF & Email

Rolnik, któremu przyznano pomoc w ramach działania „Premie dla młodych rolników”, poddziałanie: „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ma do spełnienia szereg zobowiązań.

Potwierdzeniem przyznania pomocy jest otrzymanie decyzji wydanej przez kierownika biura powiatowego ARiMR. W dokumencie przedstawione będą wszelkie zobowiązania i warunki, które jeżeli nie były spełnione w dniu przyznania pomocy, należy dopełnić w terminie 9 miesięcy.

Zobowiązania i warunki przyznania pomocy:

 • Nabycie gospodarstwa, którego rozwoju dotyczy biznesplan.
 • Podjęcie prowadzenia gospodarstwa jako kierujący.
 • Ubezpieczenie na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik w pełnym zakresie.
 • Uzyskanie wpisu do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych i ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
 • Rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu.
 • Rozpoczęcie realizacji biznesplanu.
 • Złożenie wniosku o płatność pierwszej raty pomocy.  

W decyzji również znajdzie się zapis, że w przypadku niespełnienia wymienionych warunków i nieudokumentowania ich spełnienia, skutkować to będzie koniecznością zwrotu pomocy.

Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów:

Nowością, w porównaniu do poprzednich naborów, jest prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów. Sposób prowadzenia ewidencji w gospodarstwie i jej wzór został określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia z 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” (Dz.U. nr 982 z 13.07.2015 r.).

Podstawą wykonania wpisu do ewidencji mogą być:

 • faktury VAT, faktury VAT RR i rachunki,
 • dzienne zestawienie dowodów, sporządzone do zbiorczego wpisu,
 • dowody potwierdzające dokonania płatności, np. bankowe, pocztowe itp.,
 • inne dowody (umowy, przelewy bankowe itp.) na podstawie, których można potwierdzić dokonanie transakcji gospodarczej, zawierające dane stron operacji, datę wystawienia i dzień wykonania operacji.

Ważny jest również przedmiot transakcji z określeniem ilości i wartości. Niezbędne są również podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczej.

Zasady dotyczące prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów:

 • Wpisów do ewidencji należy dokonywać chronologicznie według daty dokumentu, wpisując kolejny numer, który jest podstawą dokonania wpisu.
 • Wszystkie strony dokumentu powinny być kolejno ponumerowane i zszyte.
 • W ewidencji należy wpisywać wyłącznie przychody i koszty z działalności rolniczej.
 • Po zakończeniu każdego miesiąca należy podsumować wartości, a następnie podsumować kolejno wszystkie miesiące uzyskując sumę roczną.
 • Jeżeli nie dokonujemy podsumowań wpisów kolejnych miesięcy narastająco od początku roku, po zakończeniu roku sporządza się, na oddzielnej stronie w księdze, zestawienie roczne.

Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie zaczynamy w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu.

Renata Matuk

st. specjalista ds. ekonomiki

Wiadomości Rolnicze nr 11(311), listopad 2015