Rolnik, któremu przyznano pomoc w ramach działania „Premie dla młodych rolników”, poddziałanie: „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ma do spełnienia szereg zobowiązań.

Potwierdzeniem przyznania pomocy jest otrzymanie decyzji wydanej przez kierownika biura powiatowego ARiMR. W dokumencie przedstawione będą wszelkie zobowiązania i warunki, które jeżeli nie były spełnione w dniu przyznania pomocy, należy dopełnić w terminie 9 miesięcy.

Zobowiązania i warunki przyznania pomocy:

 • Nabycie gospodarstwa, którego rozwoju dotyczy biznesplan.
 • Podjęcie prowadzenia gospodarstwa jako kierujący.
 • Ubezpieczenie na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik w pełnym zakresie.
 • Uzyskanie wpisu do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych i ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
 • Rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu.
 • Rozpoczęcie realizacji biznesplanu.
 • Złożenie wniosku o płatność pierwszej raty pomocy.  

W decyzji również znajdzie się zapis, że w przypadku niespełnienia wymienionych warunków i nieudokumentowania ich spełnienia, skutkować to będzie koniecznością zwrotu pomocy.

Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów:

Nowością, w porównaniu do poprzednich naborów, jest prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów. Sposób prowadzenia ewidencji w gospodarstwie i jej wzór został określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia z 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” (Dz.U. nr 982 z 13.07.2015 r.).

Podstawą wykonania wpisu do ewidencji mogą być:

 • faktury VAT, faktury VAT RR i rachunki,
 • dzienne zestawienie dowodów, sporządzone do zbiorczego wpisu,
 • dowody potwierdzające dokonania płatności, np. bankowe, pocztowe itp.,
 • inne dowody (umowy, przelewy bankowe itp.) na podstawie, których można potwierdzić dokonanie transakcji gospodarczej, zawierające dane stron operacji, datę wystawienia i dzień wykonania operacji.

Ważny jest również przedmiot transakcji z określeniem ilości i wartości. Niezbędne są również podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczej.

Zasady dotyczące prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów:

 • Wpisów do ewidencji należy dokonywać chronologicznie według daty dokumentu, wpisując kolejny numer, który jest podstawą dokonania wpisu.
 • Wszystkie strony dokumentu powinny być kolejno ponumerowane i zszyte.
 • W ewidencji należy wpisywać wyłącznie przychody i koszty z działalności rolniczej.
 • Po zakończeniu każdego miesiąca należy podsumować wartości, a następnie podsumować kolejno wszystkie miesiące uzyskując sumę roczną.
 • Jeżeli nie dokonujemy podsumowań wpisów kolejnych miesięcy narastająco od początku roku, po zakończeniu roku sporządza się, na oddzielnej stronie w księdze, zestawienie roczne.

Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie zaczynamy w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu.

Renata Matuk

st. specjalista ds. ekonomiki

Wiadomości Rolnicze nr 11(311), listopad 2015

 

Dzisiaj jest 18.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie