Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Wybór oferty na wykonanie inwestycji w ramach PROW 2014-2020 w trybie konkurencyjnym – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Wybór oferty na wykonanie inwestycji w ramach PROW 2014-2020 w trybie konkurencyjnym


Print Friendly, PDF & Email

Od 18 marca 2017r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępnia specjalny portal ogłoszeń dla Wnioskodawców/Beneficjentów PROW 2014-2020 dotyczący wyboru oferty w trybie konkurencyjnym na wykonanie inwestycji, tj. wykonanie robót budowlanych oraz dostawę towarów lub usługi.

Podstawą prawną publikacji ogłoszeń jest ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. po. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60), które weszły w życie 18 stycznia 2017 r. Umowy o przyznanie pomocy podpisane od 18 stycznia 2017 r., przy wyborze wykonawcy, zobowiązują do stosowania trybu konkurencyjnego o czym mówi art. 43a ustawy.

Pierwszym krokiem jest złożenie Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Po otrzymaniu loginu i hasła Wnioskodawca/ Beneficjent będzie mógł zamieścić zapytanie ofertowe na Portalu Ogłoszeń ARiMR. Obowiązek posiadania loginu i hasła dotyczy jedynie Wnioskodawców/Beneficjentów publikujących zapytania ofertowe. Przeglądanie opublikowanych na portalu zapytań ofertowych nie wymaga logowania.

Stosowanie konkurencyjnego trybu wyboru ofert dotyczy wnioskodawców oraz beneficjentów pomocy i pomocy technicznej, przyznawanej w ramach PROW 2014-2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowanych, tj.:

– Wnioskodawców/Beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych- dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto;

– Wnioskodawców/Beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o wartości powyżej 30 tys. zł euro oraz dla zamówień wyłączonych spod ustawy o zamówieniach publicznych na odstawie przepisów o zamówieniach sektorowych.

Zapytanie ofertowe udostępniane jest różnym podmiotom przez:

– zamieszczenie tego zapytania na stronie internetowej podmiotu zobowiązanego do jego udostępnienia różnym podmiotom, o ile dany podmiot taką stronę posiada;

– skierowanie zapytania do :

  1. Co najmniej 3 potencjalnych wykonawców,
  2. Wszystkich potencjalnych wykonawców – w przypadku gdy jest mniej niż trzech potencjalnych wykonawców.

                                                                                     Opracował: Bolesław Garbowski

Źródło: www.arimr.gov.pl