Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Uproszczona rachunkowość nowy obowiązek w PROW 2014-2020 – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Uproszczona rachunkowość nowy obowiązek w PROW 2014-2020


Print Friendly, PDF & Email

Rolnicy, którzy skorzystają z nowych działań PROW 2014-2020 będą zobowiązani do prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwach rolnych i temu zobowiązaniu warto przyjrzeć się bliżej ponieważ nie wypełnienie wiąże się z koniecznością zwrotu części lub całości otrzymanej pomocy.

PROW 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewiduje wiele form wsparcia dla rolnictwa, w wyniku których wzrośnie konkurencyjność i rentowność gospodarstw rolnych. Już w 2015 roku ruszyły nabory wniosków na najbardziej popularne i cieszące się największym zainteresowaniem działania „Premie dla młodych rolników” oraz „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Uzyskanie takiego wsparcia z pewnością poprawi sytuację gospodarstw, umożliwi ich restrukturyzację więc warto skorzystać z takiej pomocy. Jednak aby uzyskać pomoc finansową w ramach wymienionych działań należy spełnić odpowiednie wymagania i zobowiązania. Jednym z nowych zobowiązań jest prowadzenie uproszczonej rachunkowości w gospodarstwach rolnych.

Uproszczona rachunkowość

Beneficjenci działania „Premia dla młodych rolników” zobowiązani są do prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu, chyba że beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów. Natomiast w przypadku beneficjentów działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” zobowiązanie to będzie obowiązywało od dnia przyznania pomocy. Realizację biznesplanu można uznać za rozpoczętą przez dokonanie czynności mających na celu realizację określonych w nim działań, zwłaszcza przez:

  • rozpoczęcie prac budowlanych związanych z inwestycją;
  • zawarcie umowy, w wyniku której ma nastąpić przeniesienie prawa własności lub posiadania maszyn, urządzenia lub wyposażenia;
  • zawarcie umowy, w wyniku której ma nastąpić świadczenie usług;
  • prace przygotowawcze takie jak uzyskanie zezwoleń lub przeprowadzenia analizy wykonalności inwestycji;
  • zawarcie umowy, wyniku której ma nastąpić przeniesienie własności lub posiadania gruntów rolnych lub zwierząt gospodarskich.

 W przypadku beneficjentów prowadzących księgi rachunkowe (pełna rachunkowość), będą oni musieli w ramach już prowadzonych ksiąg rachunkowych wyodrębnić osobne konta lub korzystać z odpowiedniego kodu rachunkowego uwzględniającego wszystkie zdarzenia związane z realizacją operacji oraz prowadzeniem gospodarstwa.

Natomiast jeżeli beneficjent na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, będzie musiał prowadzić ewidencje przychodów i rozchodów w gospodarstwie zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ewidencja przychodów i rozchodów

Zgodnie z tym załącznikiem ewidencja przychodów i rozchodów w gospodarstwie to tabelaryczne zestawienie przychodów i kosztów związanych wyłącznie z działalnością rolniczą .W tabeli wpisujemy kolejno datę dokumentu księgowego i jego numer. Wpisów należy dokonywać w języku polskim i walucie polskiej, a stwierdzone błędy we wpisach poprawiać przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, oraz podpisanie poprawki wraz z umieszczeniem daty dokonania poprawki. Wpisów do ewidencji należy dokonywać na podstawie m.in. faktur, faktur VAT RR, rachunków, dokumentów celnych, dowodów opłat, dziennego zestawienia sprzedaży i innych dokumentów księgowych, które w sposób wiarygodny stwierdzą fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z rzeczywistym jej przebiegiem. Ewidencje oraz dowody, na podstawie których są dokonywane wpisy, trzeba będzie przechowywać na stale w miejscu zamieszkania albo siedzibie beneficjenta, chyba że prowadzenie ewidencji zostanie zlecone biuru rachunkowemu to dokumentacja ta może być przechowywana w miejscu prowadzenia tej rachunkowości.

Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty pomocy finansowej. Prowadzenie ewidencji w gospodarstwie rolnym ma za zadanie przede wszystkim wykazanie zakładanego w Planie Rozwoju Gospodarstwa wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa.

Rachunkowość w gospodarstwach rolnych prowadzona według zasad systemu Polski FADN jest potwierdzeniem spełnienia wymogu prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie. Jest to element europejskiego systemu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, przy pomocy doradcy wykonywana jest bieżąca ewidencja opisująca sytuacje gospodarstwa rolnego

Wzór ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie (zgodnie z załącznikiem nr 3)

Imię i nazwisko

………………………………………………..

Adres

………………………………..

Lp. Data zdarzenia gospodarczego Nr dowodu księgowego Przychód Wydatki Uwagi
gr gr  
1          
           
    Suma strony      
   

Przeniesienie z poprzedniej strony

     
    Razem od początku roku      
               

Marta Pietraszewska

Źródło:

  1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020