Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Modernizacja gospodarstw rolnych w ramach PROW w latach 2014-2020 – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Print Friendly, PDF & Email

W dniu 21 sierpnia 2015 roku zostało podpisane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego PROW 2014-2020 D.U. z dnia 11 września 2015 poz. 1371.

Na podstawie tego rozporządzenia pomoc przyznawana jest osobie fizycznej i prawnej, spółce osobowej, wspólnikom spółki cywilnej, osobom fizycznym, które wspólnie ubiegają się o przyznanie pomocy.

Osobie fizycznym przyznaje się, która:

 • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:
 1. gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 55 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r;
 2. nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej;
 • prowadzi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej produkcję rośliną lub zwierzęcą;
 • kieruje gospodarstwem;
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • jest pełnoletnia;
 • ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowych systemie ewidencji producentów rolnych;
 • gospodarstwo prowadzone jest w celach zarobkowych.

 Uznaje się, że osoba fizyczna prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych, która w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy uzyskała udokumentowaną fakturą przychody ze sprzedaży produktów rolnych w wysokości co najmniej 5 tys. zł.

Celem wsparcia jest zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw w następujących obszarach:

– rozwój produkcji prosiąt,

– rozwój produkcji mleka,

– rozwój produkcji bydła mięsnego,

– inne operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzaniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.

Restrukturyzacja gospodarstwa prowadzi do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) co najmniej o 10% w odniesieniu do roku bazowego w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy. Beneficjent prowadzi w gospodarstwie uproszczoną rachunkowość od dnia przyznanie pomocy.

Pomoc przyznaje się, jeżeli wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest nie mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro.

W przypadku inwestycji dotyczących rozwoju mleka krowiego pomoc może być przyznana, jeżeli w gospodarstwie jest co najmniej 25 krów mlecznych albo utrzymywanych jest minimum 15 krów mlecznych i w wyniku realizacji operacji do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną osiągnięty zostanie próg co najmniej 25 krów mlecznych. W gospodarstwach prowadzonych przez osoby fizyczne, które nie ukończyły 40 lat i kierują gospodarstwem nie dłużej niż 5 lat i utrzymują mniej niż 15 krów, albo nie utrzymują żadnej krowy, to wyniku realizacji operacji do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną powinny posiadać co najmniej 25 krów mleczych.

W przypadku inwestycji, których celem jest rozwój produkcji prosiąt, to minimalna liczba loch po zrealizowaniu operacji ma wynosić co najmniej 50 szt.

Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne operacji poniesionych przez beneficjenta w wysokości nie większej niż:

–    60% kosztów operacji dla młodych rolników i inwestycji zbiorowych,

–    50% kosztów operacji w przypadku innych beneficjentów.

Maksymalna wielkość pomocy dla beneficjenta, na jedno gospodarstwo (w tym na realizację projektów zbiorowych), w okresie realizacji Programu:

–    900 tys. zł na rozwój prosiąt,

–    500 tys. zł na inwestycje związane z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej, w tym przygotowywania do sprzedaży produktów rolnych, budowę albo zakup elementów infrastruktury techniczne wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej,

–    200 tys. pozostałe.

Powyższe limity nie łączą się. Wsparcie wyłącznie dla operacji o kosztach kwalifikowanych powyżej 50 tys. zł.

Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów:

 • budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych;
 • zakupu maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie itp.;
 • zakładania sadów i plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat;
 • wyposażenia pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, w szczególności koszty grodzenia lub budowy wiat;
 • instalacji lub budowy budynków lub budowli, zakupu maszyn lub urządzeń służących ochronie środowiska, w tym do składowania odchodów zwierzęcych lub odpadów, mycia lub czyszczenia sprzętu, oczyszczania ścieków powstających w wyniku prowadzenia działalności rolniczej;
 • zakupu, instalacji lub budowy innych niż wymienione w pkt 5 elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, w tym zakup i instalacja urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych;
 • zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu prowadzonej działalności rolniczej;
 • opłat za patenty lub licencje;
 • rat zapłaconych z tytułu wykonywania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową;
 • kosztów ogólnych (kosztorysów, operatów, projektów technologicznych itp.)

Pomoc przyznaje się, jeżeli:

 1. operacja będzie realizowana w nie więcej niż dwóch etapach;
 2. złożenie wniosku o płatność pośrednio nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
 3. zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi w terminie:

–   36 miesięcy od dnia zawarcia umowy w przypadku operacji realizowanych w dwóch etapach,

–   24 miesięcy od dnia zawarcia umowy w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie

–   nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.

Pomoc nie obejmuje następujących kosztów:

–      nabycia nieruchomości;

–      nabycia maszyn tego samego rodzaju lub przeznaczenia jak rzeczy nabyte w ramach PROW 2007-2014;

–      podatku od towarów i usług (VAT);

–      nabycia rzeczy używanych;

–      leasingu zwrotnego, kosztów związanych z umową leasingu, w szczególności marży finansującego oraz ubezpieczenia;

–      kosztów dostosowania do norm lub wymogów unijnych;

–      nabycia zwierząt;

–      kosztów poniesionych w związku z realizacją inwestycji odtworzeniowych;

–      zaopatrzenia gospodarstw w wodę

–      inwestycji budowlanych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, oraz inwestycji związanych z zakładaniem sadów lub plantacji wieloletnich lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, innych niż położone na gruntach stanowiących własność lub współwłasność podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub przedmiot użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobów Własności Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji.

 Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. Dz.U. z dnia 11 września poz. 1371.

 Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z PODR Szepietowo lub wejście na stronę internetową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

 

ARiMR