Rolnicy, którzy skorzystają z nowych działań PROW 2014-2020 będą zobowiązani do prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwach rolnych i temu zobowiązaniu warto przyjrzeć się bliżej ponieważ nie wypełnienie wiąże się z koniecznością zwrotu części lub całości otrzymanej pomocy.

PROW 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewiduje wiele form wsparcia dla rolnictwa, w wyniku których wzrośnie konkurencyjność i rentowność gospodarstw rolnych. Już w 2015 roku ruszyły nabory wniosków na najbardziej popularne i cieszące się największym zainteresowaniem działania „Premie dla młodych rolników” oraz „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Uzyskanie takiego wsparcia z pewnością poprawi sytuację gospodarstw, umożliwi ich restrukturyzację więc warto skorzystać z takiej pomocy. Jednak aby uzyskać pomoc finansową w ramach wymienionych działań należy spełnić odpowiednie wymagania i zobowiązania. Jednym z nowych zobowiązań jest prowadzenie uproszczonej rachunkowości w gospodarstwach rolnych.

Uproszczona rachunkowość

Beneficjenci działania „Premia dla młodych rolników” zobowiązani są do prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu, chyba że beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów. Natomiast w przypadku beneficjentów działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” zobowiązanie to będzie obowiązywało od dnia przyznania pomocy. Realizację biznesplanu można uznać za rozpoczętą przez dokonanie czynności mających na celu realizację określonych w nim działań, zwłaszcza przez:

  • rozpoczęcie prac budowlanych związanych z inwestycją;
  • zawarcie umowy, w wyniku której ma nastąpić przeniesienie prawa własności lub posiadania maszyn, urządzenia lub wyposażenia;
  • zawarcie umowy, w wyniku której ma nastąpić świadczenie usług;
  • prace przygotowawcze takie jak uzyskanie zezwoleń lub przeprowadzenia analizy wykonalności inwestycji;
  • zawarcie umowy, wyniku której ma nastąpić przeniesienie własności lub posiadania gruntów rolnych lub zwierząt gospodarskich.

 W przypadku beneficjentów prowadzących księgi rachunkowe (pełna rachunkowość), będą oni musieli w ramach już prowadzonych ksiąg rachunkowych wyodrębnić osobne konta lub korzystać z odpowiedniego kodu rachunkowego uwzględniającego wszystkie zdarzenia związane z realizacją operacji oraz prowadzeniem gospodarstwa.

Natomiast jeżeli beneficjent na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, będzie musiał prowadzić ewidencje przychodów i rozchodów w gospodarstwie zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ewidencja przychodów i rozchodów

Zgodnie z tym załącznikiem ewidencja przychodów i rozchodów w gospodarstwie to tabelaryczne zestawienie przychodów i kosztów związanych wyłącznie z działalnością rolniczą .W tabeli wpisujemy kolejno datę dokumentu księgowego i jego numer. Wpisów należy dokonywać w języku polskim i walucie polskiej, a stwierdzone błędy we wpisach poprawiać przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, oraz podpisanie poprawki wraz z umieszczeniem daty dokonania poprawki. Wpisów do ewidencji należy dokonywać na podstawie m.in. faktur, faktur VAT RR, rachunków, dokumentów celnych, dowodów opłat, dziennego zestawienia sprzedaży i innych dokumentów księgowych, które w sposób wiarygodny stwierdzą fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z rzeczywistym jej przebiegiem. Ewidencje oraz dowody, na podstawie których są dokonywane wpisy, trzeba będzie przechowywać na stale w miejscu zamieszkania albo siedzibie beneficjenta, chyba że prowadzenie ewidencji zostanie zlecone biuru rachunkowemu to dokumentacja ta może być przechowywana w miejscu prowadzenia tej rachunkowości.

Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty pomocy finansowej. Prowadzenie ewidencji w gospodarstwie rolnym ma za zadanie przede wszystkim wykazanie zakładanego w Planie Rozwoju Gospodarstwa wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa.

Rachunkowość w gospodarstwach rolnych prowadzona według zasad systemu Polski FADN jest potwierdzeniem spełnienia wymogu prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie. Jest to element europejskiego systemu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, przy pomocy doradcy wykonywana jest bieżąca ewidencja opisująca sytuacje gospodarstwa rolnego

Wzór ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie (zgodnie z załącznikiem nr 3)

Imię i nazwisko

........................................................

Adres

………………………………..

Lp. Data zdarzenia gospodarczego Nr dowodu księgowego Przychód Wydatki Uwagi
gr gr  
1          
           
    Suma strony      
   

Przeniesienie z poprzedniej strony

     
    Razem od początku roku      
               

Marta Pietraszewska

Źródło:

  1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie