Wnioski o przyznanie wsparcia na operacje „Modernizacja gospodarstw rolnych” finansowanego z budżetu PROW na lata 2014-2020 można składać w Oddziale Regionalnym Biura Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR w Białymstoku i za pośrednictwem biur powiatowych. Pomoc przyznawana jest osobie fizycznej i prawnej, spółce osobowej, wspólnikom spółki cywilnej, osobom fizycznym, które wspólnie ubiegają się o przyznanie pomocy.

Pomoc przyznaje się, jeżeli wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest nie mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro. oraz gospodarstwu, które prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych.
Pomoc przyznaje się między innymi osobie fizycznej, która:
1)    jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:

 •  gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 55 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r;
 • nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej;

2)    prowadzi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej produkcję rośliną lub zwierzęcą;
3)    kieruje gospodarstwem;
4)    jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
5)    jest pełnoletnia;
6)   ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowych systemie ewidencji producentów rolnych;
Rolnik  będący osobą fizyczną prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych, jeżeli w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy uzyskał przychód ze sprzedaży produktów rolnych w wysokości co najmniej 5 tys. zł, udokumentowany fakturą VAT lub fakturą VAT RR lub wydrukiem paragonu fiskalnego kas rejestrujących, lub dokumentacją podatkową podatku dochodowego od osób fizycznych.

Restrukturyzacja gospodarstwa prowadzi do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) co najmniej o 10% w odniesieniu do roku bazowego w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy.
Pomoc przyznaje się na operację zapewniającą poprawę ogólnych wyników gospodarstwa w obszarze:
a) rozwój produkcji prosiąt lub
b) rozwój produkcji mleka, lub
c) rozwój produkcji bydła mięsnego, lub
d) związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.
Wsparcie w obszarach (a,b,c) dotyczy inwestycji związanych z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarski, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażeniem, oraz kosztów ogólnych.
W przypadku inwestycji dotyczących rozwoju mleka krowiego pomoc może być przyznana, jeżeli w gospodarstwie jest co najmniej 25 krów mlecznych albo utrzymywanych jest minimum 15 krów mlecznych i w wyniku realizacji operacji do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną osiągnięty zostanie próg co najmniej 25 krów mlecznych. W gospodarstwach prowadzonych przez osoby fizyczne, które nie ukończyły 40 lat i kierują gospodarstwem nie dłużej niż 5 lat i utrzymują mniej niż 15 krów, albo nie utrzymują żadnej krowy, to wyniku realizacji operacji do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną  powinny posiadać co najmniej 25 krów mleczych.
W przypadku inwestycji, których celem jest rozwój produkcji prosiąt, to minimalna liczba loch po zrealizowaniu operacji ma wynosić co najmniej 50 szt.
Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne operacji poniesionych przez beneficjenta w wysokości nie większej niż:

 • 60% kosztów operacji dla młodych rolników i inwestycji zbiorowych,
 • 50% kosztów operacji w przypadku innych beneficjentów.

Maksymalna wielkość pomocy dla beneficjenta, na jedno gospodarstwo (w tym na realizację projektów zbiorowych), w okresie realizacji Programu:

 • 900 tys. zł na rozwój prosiąt,
 • 500 tys. zł na inwestycje związane z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej, w tym przygotowywania do sprzedaży produktów rolnych, budowę albo zakup elementów infrastruktury techniczne wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej,
 • 200 tys. zł w przypadku operacji obejmującej inwestycje niezwiązane bezpośrednią z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących budynków.

Powyższe limity nie łączą się. Wsparcie wyłącznie dla operacji o kosztach kwalifikowanych powyżej 50 tys. zł.
Pomoc przyznaje się, jeżeli:
a) operacja będzie realizowana w nie więcej niż dwóch etapach;
b) złożenie wniosku o płatność pośrednio nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
c) zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi w terminie:

 • 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy w przypadku operacji realizowanych w dwóch etapach,
 • 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie
 • nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.

Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się koszty:

 • budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
 • zakupu lub związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej;
 •  zakładania sadów lub plantacji  krzewów owocowych, owocujących dłużej niż 5 lat;
 • budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej;
 •  kosztów ogólnych.

Pomoc nie obejmuje następujących kosztów:

 • nabycia nieruchomości;
 • nabycia maszyn tego samego rodzaju lub przeznaczenia jak rzeczy nabyte w ramach PROW 2007-2014;
 • podatku od towarów i usług (VAT);
 • nabycia rzeczy używanych;
 • leasingu zwrotnego, kosztów związanych z umową leasingu, w szczególności marży finansującego oraz ubezpieczenia;
 • kosztów dostosowania do norm lub wymogów unijnych;
 • nabycia zwierząt;
 • kosztów poniesionych w związku z realizacją inwestycji odtworzeniowych;
 • zaopatrzenia gospodarstw w wodę
 • inwestycji budowlanych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, oraz inwestycji związanych z zakładaniem sadów lub plantacji wieloletnich lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, innych niż położone na gruntach stanowiących własność lub współwłasność podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub przedmiot użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobów Własności Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji.

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r.


Waldemar Dzierżkowski

Dzisiaj jest 24.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie