Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Stawka podatku rolnego i leśnego w 2016 r. – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Stawka podatku rolnego i leśnego w 2016 r.


Print Friendly, PDF & Email

Nowa stawka podatku rolnego w 2016 roku dla gospodarstw rolnych wyniesie 134,37 zł od ha gruntu rolnego (równowartość pieniężna 2,5 q żyta).

Podstawą do ustalenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS w dniu 19.10.2015 średnia cena skupu żyta wyniosła 53,75 za 1 kwintal (M.P. pozycja 1025).

Stawka dla gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstw rolnych t.j. o powierzchni mniejszej niż 1 ha wynosi obecnie 268,75 zł od 1 ha fizycznego.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych , z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, bez względu na ich powierzchnię.

Natomiast zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 20 października 2015 roku średnia cena sprzedaży drewna, obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2015 roku wyniosła 191,77 zł za 1 m3. Tak więc za 1 ha lasu zapłacimy 42,1894 zł podatku leśnego.

Od podatku leśnego zwolnione są m.in.:

  • lasy z drzewostanem do 40 lat,
  • lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków
  • użytki ekologiczne

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.) – art. 4, art. 6,
  2. Ustawa z dnia 30 X 2002 r. o podatku leśnym (DZ.U. z 2002 poz. 1682 z późniejszymi zmianami)
  3. Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2015  r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (Mon. Pol. z 2015 r. poz. 1025).
  4. Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2015  r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna za okres 3 kwartałów poprzedzających rok podatkowy, będących podstawą do ustalenia podatku leśnego na rokpodatkowy 2016 (Mon. Pol. z 2015 r. poz. 1028).

Mariola Sendrowska