Od 2011 roku obowiązuje w naszym kraju podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 23 %. Dla niektórych towarów i usług przewidziane zostały obniżone stawki VAT tj. 8% , 5% i 0%. Ponadto ustawodawca w art. 114 ust. 1 i art. 115 ust.2 w związku z art. 146a ustawy o VAT określił między innymi, że zryczałtowany zwrot podatku przysługujący rolnikom ryczałtowym wynosi 7%. Na podstawie art. 146a ustawy o VAT podwyższone od 2011 roku stawki podatku obowiązują do 31 grudnia 2016 roku. Planowana na 2017 r. obniżka stawek VAT z 8% do 7% i z 23% do 22% spowodowałby ujemny wpływ na dochody do budżetu państwa z tytułu VAT w wysokości około 7,5 mld złotych w skali roku. W związku z faktem, iż dochody z podatku VAT są najważniejszym wpływem do budżetu państwa , dlatego wielkość i stabilność wpływów tego podatku jest niezwykle istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa a także polityki gospodarczej i społecznej. Dlatego też w związku z przyjętym na posiedzeniu w dniu 25 października 2016 przez Radę Ministrów projektem o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dotychczasowe stawki VAT zostaną utrzymane do końca 2018 roku.

                                                                                                                             Anna Kuczyńska

Dzisiaj jest 18.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie