Od 1 stycznia 2016 roku podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, którzy w 2015 roku uzyskali przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych o wartości co najmniej 1 200 000 euro w walucie polskiej są zobowiązani do założenia i prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych. To oznacza, że nie mogą samodzielnie decydować, czy chcą rozliczać podatek z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie ksiąg rachunkowych, czy na podstawie norm szacunkowych. Limit w 2016 roku wynosi 5 092 440 zł 1 200 000 euro X 4,2437 zł/euro wg średniego kursu NBP z dnia 1 października 2015r. Podstawą prawną ustalenia limitu przejścia na pełne księgi rachunkowe jest ustawa z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz.699).

Od 2016 r. prowadzący działy specjalne mają trzy metody opodatkowania:

- podstawową – ryczałt za poszczególne działy

- na postawie załącznika nr 2 do ustawy o PIT

- dobrowolnie na podstawie prowadzonego na własny wniosek KPiR.

Kazimierz Konarzewski

starszy specjalista ds. ekonomiki

 

Dzisiaj jest 21.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie