Z dniem 1 stycznia 2016 roku zmianie uległa zasada określania właściwości urzędu skarbowego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Uchylony został art. 3 ustawy o VAT (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535 z póź. zm.), w rezultacie od tego dnia właściwość organów podatkowych ustala się zgodnie z ogólną zasadą Ordynacji podatkowej, tj. ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podatnika.

Zmiana urzędu skarbowego wynika z przepisów prawnych (z urzędu) stąd podatnicy nie mają obowiązku składania aktualizacji zgłoszenia VAT-R.

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami obowiązującymi do końca 2015 roku właściwy w zakresie podatku VAT generalnie był organ podatkowy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. W sytuacji gdy było kilka miejsc wykonywania działalności, właściwym był organ urzędu skarbowego wynikający z miejsca zamieszkania (art.3 ust. 1 i 2 ustawy o VAT). Pojawiła się jednak wątpliwość, gdzie składać deklaracje za ostatni okres rozliczeniowy 2015 roku, kwestia ta nie zawierała się w przepisach przejściowych. Wyjaśniło ją dopiero Ministerstwo Finansów w komunikacie:

„(…) od 1 stycznia 2016 roku deklaracje, informacje podsumowujące oraz korekty tych dokumentów za okresy rozliczeniowe upływające przed tą datą, w tym za ostatni okres rozliczeniowy 2015 r., składa się do urzędu skarbowego właściwego po zmianie (art. 18a Ordynacji podatkowej). (…)

   Renata Matuk

specjalista ds. ekonomiki

Dzisiaj jest 18.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie