Od stycznia 2016 roku nie będzie konieczności składania uzasadnienia przyczyny korekty deklaracji. Nanoszenie korekty błędnie wypełnionych deklaracji podatkowych będzie ułatwione w związku z faktem, iż nie będzie   trzeba sporządzać uzasadnienia poprawek. Nowe zasady korygowania deklaracji wejdą w życie od 1 stycznia 2016 roku.

W świetle obowiązujących przepisów podatkowych podatnik w składanej deklaracji podatkowej w przypadku popełnienia błędów: formalnego, nie mającego wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego, który mógł utrudnić identyfikację podatnika lub błędu podatkowego, który mógł wpłynąć na wysokość zobowiązania podatkowego, kwotę przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy lub kwotę zwrotu podatku był zobowiązany do złożenia wraz z korektą deklaracji stosowne uzasadnienie przyczyny korekty na druku    ORD-ZU (art. 81§2 ordynacji podatkowej). To właśnie ono decyduje czy deklaracja zostanie skorygowana, przedsiębiorca może także skorygować deklarację już skorygowaną- o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Takie uzasadnienie sporządza się w ceku wyjaśnienia organowi podatkowemu, które elementy rozliczenia zostały zmienione, w jakim zakresie i dlaczego.

Z początkiem nowego roku będzie można dołączyć uzasadnienie - nie będzie to jednak obowiązkiem podatnika - wprowadza to ustawa z 10 września 2015 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1649). A zatem korekty deklaracji będzie dokonywało się poprzez złożenie wyłącznie deklaracji korygującej lub poprawionej wersji rozliczenia. Nowością będzie również, iż organ podatkowy będzie miał od przyszłego roku obowiązek informowania na piśmie podatnika składającego korektę deklaracji o jej bezskuteczności. Zawiadomienie takie będzie jedynie informacją i w żaden sposób nie będzie można go zaskarżyć.

Źródło: DZ.U. poz.1649, Gazeta podatkowa- nr 94 z dn. 23.11.2015

Anna Kuczyńska

Dzisiaj jest 21.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie