Nowa stawka podatku rolnego w 2016 roku dla gospodarstw rolnych wyniesie 134,37 zł od ha gruntu rolnego (równowartość pieniężna 2,5 q żyta).

Podstawą do ustalenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS w dniu 19.10.2015 średnia cena skupu żyta wyniosła 53,75 za 1 kwintal (M.P. pozycja 1025).

Stawka dla gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstw rolnych t.j. o powierzchni mniejszej niż 1 ha wynosi obecnie 268,75 zł od 1 ha fizycznego.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych , z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, bez względu na ich powierzchnię.

Natomiast zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 20 października 2015 roku średnia cena sprzedaży drewna, obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2015 roku wyniosła 191,77 zł za 1 m3. Tak więc za 1 ha lasu zapłacimy 42,1894 zł podatku leśnego.

Od podatku leśnego zwolnione są m.in.:

  • lasy z drzewostanem do 40 lat,
  • lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków
  • użytki ekologiczne

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.) - art. 4, art. 6,
  2. Ustawa z dnia 30 X 2002 r. o podatku leśnym (DZ.U. z 2002 poz. 1682 z późniejszymi zmianami)
  3. Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2015  r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (Mon. Pol. z 2015 r. poz. 1025).
  4. Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2015  r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna za okres 3 kwartałów poprzedzających rok podatkowy, będących podstawą do ustalenia podatku leśnego na rokpodatkowy 2016 (Mon. Pol. z 2015 r. poz. 1028).

Mariola Sendrowska

Dzisiaj jest 21.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie