Zasada odwrotnego obciążenia

Od 1 października 2013 roku obowiązują zmiany w ustawie o podatku VAT które mają istotne  znaczenie dla rolników.

W związku z nowelizacją ustawy o VAT katalog towarów, do których zastosowanie ma mechanizm odwrotnego obciążenia  rozszerzono m.in. o:

  • Żelazostopy (PKWiU 24.10.1.0)
  • Druty z miedzi i jej stopów (PKWiU 24.44.23.0)
  • Odpady z papieru i tektury (PKWiU 38.11.52.0)
  • Surowce wtórne z papieru i tektury (PKWiU 38.32.32.0)
  • Surowce wtórne z tworzyw sztucznych (PKWiU 38.32.33.0)

Mechanizm odwrotnego obciążenia stosuje się w sytuacji, gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

  • Sprzedawcą jest czynny podatnik VAT,
  • Nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art.15 ustawy o VAT (czynny lub zwolniony z VAT)
  • Dostawa nie jest objęta zwolnieniem, przysługującym dla dostawy towarów używanych, o którym mowa w art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy o VAT

Jeżeli powyższe warunki są spełnione, obowiązek zapłaty podatku należnego z tytułu danej transakcji przeniesiony zostaje na nabywcę danych towarów. Jest to również podmiot uprawniony do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dokonanej transakcji, a sprzedawca towarów jest tym samym zwolniony z obowiązku zapłaty VAT do urzędu skarbowego. W takiej sytuacji sprzedawca wystawia fakturę bez stawki i kwoty podatku umieszczając w niej informację „odwrotne obciążenie”. Nabywca zaś nalicza podatek w wysokości 23% na podstawie faktury wewnętrznej lub też adnotacji bezpośrednio na fakturze zakupu. Rolnik czynny - rozliczający się na zasadach ogólnych wykazany podatek należny wykazuje w deklaracji VAT 7(wersja 14) w pozycji 31 i 32, a następnie VAT naliczony w pozycji 41 i 42 pozostałe zakupy  lub w pozycji 38 i 39 w sytuacji, gdy zakupione materiały posłużą do budowy środka trwałego. Rolnik ryczałtowy wyliczony VAT należny wykazuje w deklaracji VAT 9M. Obie deklaracje rolnicy powinni złożyć nie później niż do 25 dnia miesiąca następnego,  w którym powstał obowiązek podatkowy.

                                                                                                    Katarzyna Kruszewska

Dzisiaj jest 21.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie