Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Pomoc na restrukturyzację zadłużenia gospodarstw rolnych – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Print Friendly, PDF & Email

Na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz.U. z 2019 r. poz. 33) i udzieleniu w dniu 8 kwietnia 2020 r.  zgody  przez Komisję  Europejską niewypłacalni producenci rolni mogą ubiegać się o:

  1. bankowe kredyty restrukturyzacyjne z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
  2. pożyczki na spłatę zadłużenia udzielane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
  3. gwarancje spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych udzielane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Z pomocy będą mogły korzystać mikro, małe i średnie gospodarstwa rolne. Duże gospodarstwa rolne mogą korzystać z pomocy po dokonaniu zgłoszenia  do Komisji Europejskiej pomocy indywidualnej.

Do pomocy kwalifikują się gospodarstwa rolne, które prowadzą działalność rolniczą przez co najmniej 3 lata.

Warunkiem uzyskania powyższych form pomocy będzie m.in. przedstawienie przez podmiot prowadzący gospodarstwo rolne planu restrukturyzacji gospodarstwa rolnego zaakceptowanego przez dyrektora właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego.

Plan restrukturyzacji  ma być realizowany przez okres nie dłuższy niż trzy lata. Po tym okresie gospodarstwo rolne objęte pomocą powinno odzyskać płynność finansową i długoterminową  rentowność. Z założenia w trakcie realizacji planu restrukturyzacji producent rolny nie może zwiększać produkcji.

Kredyty na restrukturyzację zadłużenia będą udzielane przez banki, które zawrą umowę o współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kredyty będą udzielane:

  • do maksymalnej kwoty 5 mln zł na spłatę 75% zadłużenia mikro i małych gospodarstw rolnych i 60 % średnich gospodarstw rolnych,
  • oprocentowanie dla producenta rolnego wynosi 2% w skali roku,
  • okres spłaty kredytu restrukturyzacyjnego – nie dłuższy niż 10 lat.

Kredyt na restrukturyzację może być łączony z gwarancją spłaty tego kredytu udzielaną udzieloną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa bankowi, z którym producent rolny zawarł warunkowa umowę kredytu restrukturyzacyjnego. Zabezpieczeniem udzielonej gwarancji będzie ustanowienie hipoteki na nieruchomości rolnej, której właścicielem jest producent rolny. Prowizja z tytułu udzielenia gwarancji wynosi 0,5 %  kwoty gwarancji.

Pożyczka na spłatę zadłużenia udzielana będzie przez Agencję Restrukturyzację i Modernizacji:

  • do maksymalnej kwoty 5 mln zł na spłatę 75% zadłużenia mikro i małych gospodarstw rolnych i 60 % średnich gospodarstw rolnych,
  • oprocentowanie pożyczki wynosi 5,84 % w skali roku,
  • okres spłaty pożyczki – nie dłuższy niż 15 lat.

Pożyczki na spłatę zadłużenia nie mogą być łączone z innymi formami pomocy państwa.

Materiały

Do pobrania
Plan​_restrukturyzacji.docx 0.14MB
Do pobrania
Instrukcja-​_plan​_restrukturyzacyjny.docx 0.03MB
Do pobrania
Wskaźniki-wariant​_pesymistyczny.xlsx 0.02MB
Do pobrania
Wskaźniki-wariant​_optymistyczny.xlsx 0.03MB
Do pobrania
C​_2020​_2207​_PL​_ACTE​_f.pdf 0.55MB

 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pomoc-na-restrukturyzacje-zadluzenia-gospodarstw-rolnych

MRiRW